Các hàm xử lý chuỗi trong php, 27 hàm xử lý chuỗi trong php phổ biến nhất

     

Việc cách xử lý chuỗi trong PHP.. rất là đặc biệt quan trọng bởi tài liệu hiện trên trang web luôn luôn ngơi nghỉ dạng chuỗi, chính vì thế nếu như bạn nắm vững và cách xử lý thuần thục thì để giúp đỡ chúng ta không nhiều tốn sức lực và thời gian rộng mà lại web chạy lại nkhô cứng nữa. Và bên dưới phía trên tôi đã liệt kê các hàm xử trí chuỗi vào php phổ cập hay được dùng độc nhất vô nhị, tuy vậy bọn họ cần gọi một trong những luật lệ trong chuỗi trước sẽ.

Bạn đang xem: Các hàm xử lý chuỗi trong php, 27 hàm xử lý chuỗi trong php phổ biến nhất

1. Quy tắc vào chuỗi

Nếu chuỗi được đặt trong vết nháy kép ""thì các cam kết tự nháy kxay " bên trong chuỗi nên thêm lốt gạch chéo đằng trước nó.


Quảng cáo


Ví dụ:


emang đến "Nam nói"Cậu ấy đã nạp năng lượng tối" ";
Bài viết này được đăng trên jdomain.vn, không được copy dưới hồ hết vẻ ngoài.

Nếu chuối được đặt trong vệt nháy kxay thì vào chuỗi ta rất có thể truyền biến chuyển vào nhưng không buộc phải cần sử dụng phép nối chuỗi.


Quảng cáo


Ví dụ:


$str = "đang ăn uống tối";emang đến "Nam nói"Cậu ấy $str" ";

Nếu chuỗi được đặt trong dấu nháy solo ""thì các cam kết từ nháy solo " bên trong chuỗi phải thêm dấu gạch ốp chéo đằng trước nó.

Ví dụ:


Quảng cáo


emang lại "jdomain.vn"s a trang web learning online";

2. Các hàm cách xử lý chuỗi tốt sử dụng

Sau đây là các hàm họ hay được sử dụng để cách xử trí chuỗi vào PHPhường.

addcslashes ($str, $char_list)

Hàm này đã thêm dấu gạch chéo cánh () đằng trước mọi ký trường đoản cú vào chuỗi $str mà lại ta liệt kê sống $char_menu.


Quảng cáo


// a..z là tất cả những nhàn rỗi a => zemang đến (addcslashes("jdomain.vn jdomain.vn", "a..z"));// kết quả: f ee u s. e emang lại ""; // a..zA..Z là gồm các từ từ a => z cùng A => Zemang đến (addcslashes("jdomain.vn jdomain.vn", "a..zA..Z"));

addslashes ( $str )

Hàm này đã thêm vệt gách chéo trước hầu hết ký trường đoản cú (‘, “, ) trong chuỗi $str.


Quảng cáo


echo addslashes ("jdomain.vn"s a website learning online");// Kết quả là jdomain.vn"s a trang web learning online

stripslashes ($str)

Hàm này ngược với hàm addslashes, nó xóa các ký trường đoản cú vào chuỗi $str.


emang lại stripslashes("Mot so ham mê "xu ly chuoi" vào PHP");// Kết quả Mot so si "xu ly chuoi" trong PHP

Quảng cáo


crc32 ( $str )

Hàm này đang gửi chuỗi $str thành một dãy số nguim (rất có thể âm hoặc dương tùy theo hệ điều hành).


emang đến crc32 ("jdomain.vn");// kết quả: -838644060

explode ( $delimiter , $string)


Quảng cáo


Hàm này vẫn đưa một chuỗi $string thành một mảng các thành phần với ký kết từ tách mảng là $delimiter.


// Chuỗi nên chuyển$str = "jdomain.vn is a website không tính tiền for you"; // Mỗi khoảng tầm White sẽ là một phần tử trong mảngvar_dump(explode(" ", $str)); /*Kết quảarray 0 => "jdomain.vn", 1 => "is", 2 => "a" , 3 => "website", 4 => "free", 5 => "for" , 6 => "you" */

implode($delimiter, $piecesarray);

Hàm này ngược cùng với hàm explode, nó đưa một mảng$piecesarray thành chuỗi cùng từng bộ phận biện pháp nhau vị chuỗi $delimiter


emang đến implode(" ", array( "jdomain.vn", "xin", "chào", "các", "bạn"));// kêt quả là jdomain.vn xin xin chào những bạn

Quảng cáo


ord ( $string )

Hàm này trả về mã ASCII của cam kết tự trước tiên vào chuỗi $string.


eđến ord ("Ab");// kết quả: 65

strlen($string)


Quảng cáo


Hàm này đếm số ký từ bỏ của chuỗi $string.


emang đến strlen("jdomain.vn");// kết quả: 12

str_word_count($str)

Hàm này trả về số trường đoản cú trong chuỗi $str.

Xem thêm: A Lử Lên Tỉnh - Anh Lứ Lên Tỉnh Tập 1


echo str_word_count("jdomain.vn xin xin chào những bạn");// hiệu quả là 5

str_repeat( $str, int $n )

Hàm này lặp chuỗi $str $n lần.


eđến str_repeat( "Hello", 5 );// Kết quả là HelloHelloHelloHelloHello

str_replace( $chuoi_tim, $chuoi_thay_the, $chuoi_nguon )

Hàm này tìm kiếm tìm cùng sửa chữa chuỗi.


$str = "jdomain.vn Xin Chào Các Bạn";$str = str_replace( "jdomain.vn", "jdomain.vn", $str );emang lại $str; // hiệu quả là jdomain.vn Xin Chào Các Bạn

Để thay thế sửa chữa nhiều chuỗi ta có thể cần sử dụng mảng nhằm truyền vào


$str = "jdomain.vn Xin Chào Các Bạn";$str = str_replace( array("jdomain.vn", "Xin Chào"), array("jdomain.vn", "Hello"), $str );eđến $str; // kết quả là jdomain.vn Hello Các Bạn

md5( $str)

Hàm này mã hóa chuỗi thành một dãy 32 ký kết từ (mã hóa md5).


echo md5("jdomain.vn");// Kết quả: 83617175fd8cf470d4af657a28def98e

sha1($string)

Hàm này mã hóa chuỗi thành một hàng 40 ký kết tự (mã hóa sha1)


echo sha1("jdomain.vn");// hiệu quả 8d9fa09de2e997d8fbb544326b84d1f894cd3ca3

htmlentities($str)

Hàm này gửi những thể html vào chuỗi $str sang trọng dạng thực thể của bọn chúng (html đã ko còn chức năng đề nghị chúng ta có thể eđã tạo ra bên ngoài).


echo htmlentities("jdomain.vn");// Kết trái jdomain.vn

html_entity_decode($string)

Ngược lại cùng với htmlentities, hàm này đưa ngược những ký kết từ dạng thực thể HTML thanh lịch dạng cam kết từ của bọn chúng.


$str = htmlentities("jdomain.vn"); emang lại "Entity: " . $str . "";eđến "Decode: " . html_entity_decode($str);

htmlspecialchars( $string)

Tương từ như htmlentities.

htmlspecialchars_decode($string)

Tương từ nlỗi html_entity_decode.

strip_tags( $string, $allow_tags )

Hàm này vứt những thẻ html vào chuỗi $string được khai báo sinh sống $allow_tags.


emang lại strip_tags("jdomain.vn", "b");

substr( $string, $start, $length )

Hàm này mang một chuỗi con nằm trong chuỗi $str bước đầu từ bỏ cam kết tự sản phẩm $start cùng chiều dài $length.


eđến substr( "jdomain.vn", 0, 8);// Kết quả jdomain.vn

strstr( $string, $ky_tu_cho_truoc )

Tách một chuỗi bước đầu từ bỏ $ky_tu_cho_truoc cho tới hết chuỗi.


echo strstr("jdomain.vn Xin Chào", "Xin");// Kết quả: Xin Chào

strpos($str, $chuoi_tlặng )

Tìm địa điểm của chuỗi $chuoi_tyên trong chuỗi $str, công dụng trả về false nếu không tìm kiếm thấy.


eđến strpos("jdomain.vn kính chào những bạn", "chào");// kết quả 13

strtolower($str);

Chuyển tất cả các cam kết từ bỏ chuỗi $str quý phái chữ thường

strtoupper($string );

Chuyển tất cả các cam kết tự chuỗi $str thanh lịch chữ hoa

ucfirst( $string )

Chuyển cam kết trường đoản cú đầu tiên chuỗi $string sang chữ hoa

ucfirst( $string )

Chuyển ký kết trường đoản cú thứ nhất vào chuỗi $string thanh lịch chữ thường

ucwords( $string )

Chuim trường đoản cú thứ nhất vào chuỗi $string lịch sự chữ hoa

trim($string, $ky_tu);

Xóa ký kết tự $ky_tu nằm ở vị trí đầu và cuối chuỗi $str, nếu như ta ko nhập $ky_tu thì mặc định nó đọc là xóa khoảng chừng White.


emang lại trim(" jdomain.vn ");// kết quả: "jdomain.vn" emang lại trim("jdomain.vnh");// kết quả: "jdomain.vn"

ltrim($string, $ky_tu);

Tương từ bỏ nlỗi trlặng tuy thế chỉ xóa bên trái

rtrim($string, $ky_tu)

Tương trường đoản cú nhỏng trlặng tuy thế chỉ xóa mặt phải

nl2br($string)

Chuyển các ký kết từ xuống cái “ ” thành thẻ

json_decode($json, $is_array)

Dùng nhằm gửi chuỗi dạng JSON thanh lịch các đối tượng người dùng mảng hoặc object. Nếu $is_array có mức giá trị false thì hàm đã chuyển một chuỗi $json thành một Class (object), ngược lại trường hợp $is_array có mức giá trị true thì vẫn gửi chuỗi $json thành một mảng.

json_encode($array_or_object)

Chuyển một mảng hoặc mội đối tượng người dùng (classs) thanh lịch chuỗi dạng JSON

3. Lời kết

Tôi bắt buộc liệt kê kết các hàm cách xử trí chuỗi trong php được vị bạn dạng thân tôi cũng ngần ngừ hết, phải tôi chỉ liệt kê những hàm thường được sử dụng thôi, trường hợp những bạn muốn tham khảo thêm các hàm cách xử lý chuỗi hoàn toàn có thể vào đây để tìm hiểu thêm. Bài tiếp theo sau ta vẫn tìm hiểu những hàm xử lý mảng trong php


Quảng cáo


Bài trước Bài tiếp

Các chủ đề liên quan:


Quảng cáo


QUẢN TRỊ WEB
» Quản trị Linux
» Thủ thuật Hosting
» Kiến thức Domain
» Windows
» Bảo mật
WEB FRONTEND
» Javascript
» AngularJS
» jQuery
» jQuery điện thoại
» HTML & CSS
» Bootstrap
» TypeScript
» SASS CSS
» VueJS
» NestJS
» Học ReactJS
WEB BACKEND
» PHP.
» Codeigniter
» Laravel
» WordPress
» Phalnhỏ
» OpenCart
» NodeJS
» Blogspot
DATABASE
» Học MySquốc lộ
» Học MongoDB
» DataBase căn uống bản
» Học Oracle
» Học Squốc lộ Server
» Học SQLite
PROGRAMMING
» Pykhông lớn
» Java
» Pascal
» Học C#
» Học Ruby
» Học Swift
» C / C++
» Kotlin
» Golang
» Giải thuật
» Visual Basic
MOBILE DEV
» React Native
» Học iOS
» Android
CÔNG CỤ
» Học Git
» Testing
» Control Panel
» Dev Tool
» FFmpeg
TIN HỌC
» Excel
» Word
» PowerPoint
» Access
» Photocửa hàng
MÔN HỌC
» Tiếng Anh
» Toán thù
» Tiếng Nhật
» Văn uống học tập
Advertisements

Quảng cáo


Hãy cỗ vũ jdomain.vn bằng cách tắt Adblock đi chúng ta nhé. Quảng cáo của Google để giúp đỡ mình có thêm doanh thu để bảo trì văn bản của website.


Giới thiệu
Giới thiệu Liên hệ Chính sách Điều khoản Guest Post
Liên kết
Thủ thuật Download Game Ứng dụng Tin học tập Môn học
Hosting
Tinohost Azdigi Vultr INET
Kchất hóa học
PHPhường. AZ Laravel Frontover FullStack Javascript jQuery Javascript NodeJS + ReactJS

*


Chuyên mục: Domain Hosting