Xây dựng hệ thống windows failover clustering

     
Cấu hình failover cluster.Triển khai và thông số kỹ thuật highly available tệp tin server với failover cluster.Kiểm Tra highly available tệp tin server.

Bạn đang xem: Xây dựng hệ thống windows failover clustering

Mô hình bài xích lab này bao gồm 3 thiết bị như hình mặt dưới.

1 máy Windows hệ thống 2019 là domain name controller2 thiết bị windows vps 2019 là thành viên server

*


Task 1: thiết lập iSCSI target feature 

Tại thứ DC01 vào server manager, lựa chọn Add Roles & Features.Màn hình Before you begin ấn Next.Màn hình Select installation type ấn NextMàn hình Select destination server, chọn Option Select a server from the server pool ấn Next.Màn hình Select server roles, click vào mũi tên File & Storage Services (2 of 12 Installed), Click vào mũi thương hiệu File and iSCSI Services (1 of 11 Installed), check chọn iSCSI Target Server ấn Next.Màn hình Select features ấn NextMàn hình Confirm installation selections ấn InstallChờ cài kết thúc ấn Close

*


Task 2: thông số kỹ thuật iSCSI target

Task 2: cấu hình iSCSI target 

Tại trang bị DC01, vào server Manager, thực đơn trái chọn, File and Storage Services.Màn hình File and Storage Services lựa chọn iSCSICửa sổ iSCSI VIRTUAL DISKS lựa chọn TASKS, và lựa chọn New iSCSI Virtual Disk

*

4. Hành lang cửa số Select iSCSI virtual disk location, vào phần Storage location, lựa chọn volume C:, ấn Next.

5. Cửa sổ Specify iSCSI virtual disk name, vào phần Name nhập vào iSCSIDisk1, ấn Next.

6. Cửa sổ Specify iSCSI virtual disk size, trong phần form size nhập vào 5G, lựa chọn option Dynamically expanding, ấn Next.

7. Hành lang cửa số Assign iSCSI target lựa chọn option New iSCSI target ấn Next.

8. Hành lang cửa số Specify target name, vào phần Name nhập vào DC01, ấn Next.

9. Hành lang cửa số Specify access servers ấn Add

10. Cửa sổ Select a method lớn identify the initiator, lựa chọn option Enter a value for the selected type, vào phần Type chọn IP Address, trong phần Value nhập vào 192.168.1.4 (ip của máy PC02) ấn OK.

*

11. Trở lại cửa sổ Specify access servers thường xuyên ấn Add

12. Hành lang cửa số Select a method to lớn identify the initiator, chọn option Enter a value for the selected type, trong phần Type chọn IP Address, vào phần Value nhập vào 192.168.1.5 (ip của sản phẩm PC03) ấn OK

13. Quay lại cửa sổ Specify access servers, ấn Next

14. Hành lang cửa số Enable Authentication ấn Next.

15. Hành lang cửa số Confirm selections page, ấn Create.

16. Hành lang cửa số View results chờ cho đến khi hoàn toàn ấn Close.

17. Trở lại Cửa sổ iSCSI VIRTUAL DISKS thường xuyên chọn TASKS, và lựa chọn New iSCSI Virtual Disk.

18. Cửa sổ Select iSCSI virtual disk location, vào phần Storage location, chọn volume C:, ấn Next.

19. Cửa sổ Specify iSCSI virtual disk name, trong phần Name nhập vào iSCSIDisk2, ấn Next.

20. Cửa sổ Specify iSCSI virtual disk size, trong phần size nhập vào 5G, lựa chọn option Dynamically expanding, ấn Next.

21. Cửa sổ Assign iSCSI target lựa chọn option Existing iSCSI target, chọn dc01, ấn Next.

22. Cửa sổ Confirm selections ấn Create.

23. Hóng tạo dứt ấn Close

24. Trở lại Cửa sổ iSCSI VIRTUAL DISKS tiếp tục chọn TASKS, và lựa chọn New iSCSI Virtual Disk.

25. Hành lang cửa số Select iSCSI virtual disk location, trong phần Storage location, chọn volume C:, ấn Next.

26. Cửa sổ Specify iSCSI virtual disk name, trong phần Name nhập vào iSCSIDisk3, ấn Next.

27. Hành lang cửa số Specify iSCSI virtual disk size, trong phần kích thước nhập vào 5G, lựa chọn option Dynamically expanding, ấn Next.

28. Cửa sổ Assign iSCSI target chọn option Existing iSCSI target, chọn dc01, ấn Next.

29. Hành lang cửa số Confirm selections ấn Create.

30. đợi tạo kết thúc ấn Close

*


Task 3. Kết nối những node đến iSCSI targets 

Tại thứ PC02, đăng nhập vào user jdomain.vnadministrator (thay jdomain.vn bằng domain của bạn), vào Server Manager, chọn Tools, và lựa chọn iSCSI Initiator.Cửa sổ Microsoft iSCSI, ấn Yes.Cửa sổ iSCSI Initiator Properties, lựa chọn tab Discovery, ấn Discover PortalTrong phần IP address or DNS name nhập vào 192.168.1.2 (ip vật dụng domain), ấn OK.

*

5. Chọn tab Targets, ấn Refresh, quan gần kề trong phần Targets chọn iqn.1991-05.com.microsoft:dc1-dc01-target, ấn Connect.

6. Check vào Add this connection lớn the list of Favorite Targets ấn OK với OK.

Xem thêm: 8 Việc Cần Làm Trước Khi Thuê Mặt Bằng Mở Quán Ăn Tại Tphcm, Cho Thuê Mặt Bằng Tp

7. Tại lắp thêm PC03, singin vào user jdomain.vnadministrator (thay jdomain.vn bởi domain của bạn) triển khai lại các bước từ 1 cho 6.

*

8. Tại máy PC03, vào Run gõ lệnh Diskmgmt.msc

9. Cửa sổ Disk Management, đề xuất chuột vào Disk1 chọn Online. 

10. Tiếp tục phải chuột vào Disk1 chọn Initialize Disk, ấn OK

11. đề xuất chuột vào vùng trống Disk1 chọn New Simple Volume.

*

12. Screen Welcome ấn Next.

13. Màn hình hiển thị Specify Volume kích cỡ ấn Next.

14. Screen Assign Drive Letter or Path page, ấn Next

15.Cửa sổ Format Partition, vào phần Volume Label nhập vào Data1. Kiểm tra vào Perform a quick format ấn Next, ấn Finish (nếu xuất hiện thêm cửa sổ yêu mong format ấn Cancel)

16. Thực hiện lại từ cách 9 đến cách 15 cho disk2 disk3, Volume Label là Data2Data3

*

17. Quay trở về máy PC02, vào Run gõ lệnh Diskmgmt.msc

9. Cửa sổ Disk Management, lần lượt phải chuột vào Disk1, Disk2, Disk3 chọn Online. 

*


Task 4: cài Failover Cluster feature 

Tại thứ PC02, Vào Server Manager, chọn Add roles & featuresMàn hình Before You Begin ấn Next.Màn hình Select installation type ấn NextMàn hình Select destination server, chọn option Select a server from the server pool, ấn Next.Màn hình Select server roles, ấn Next.Màn hình Select features page, chọn Failover ClusteringCửa sổ địa chỉ features that are required for Failover Clustering, ấn add Features, ấn Next. Màn hình Confirm installation selections, ấn InstallChờ cài ngừng ấn Close.Tại máy PC03 triển khai lại các bước từ 1 mang lại 9 task 4.

*


Task 5: tiến hành Validate Configuration failover clustering 

Trở lại thiết bị PC02, vào Server Manager, chọn Tools, và lựa chọn Failover Cluster ManagerMàn hình Failover Cluster Manager, vào menu Actions, chọn Validate Configuration.Màn hình Before You Begin ấn NextMàn hình Select Servers or a Cluster, trong phần Enter Name nhập vào PC02, ấn Add.Tiếp tục nhập PC03, ấn add, ấn next

*

6. Lựa chọn option Verify that Run all tests (recommended) ấn Next

7. Màn hình Confirmation ấn Next

8. Chờ quy trình kiểm tra dứt (5 -7 phút), soát sổ không thấy errors, nếu có một vài ba warnings có thể bỏ qua, ấn Finish

*


 Task 6: tạo failover cluster 

Tại thứ PC02, màn hình hiển thị Failover Cluster Manager, vào thực đơn Action, chọn Create ClusterMàn hình Before you begin ấn NextMàn hình Select Servers or a Cluster, vào phần Enter Name nhập vào PC02, ấn Add, Tiếp tục nhập PC03, ấn add, ấn nextMàn hình Access Point for Administering the Cluster, trong phần Cluster Name nhập vào Cluster1, Trong phần Address nhập vào 192.168.1.125 ấn Next.Màn hình Confirmation, ấn NextChờ hoàn tất, ấn Finish

*


Task 7: Thêm file-server application vào failover cluster

Tại trang bị PC02, màn hình Failover Cluster Manager, chọn Cluster1.jdomain.vn.vn, chọn Storage, cùng chọn DisksKiểm tra tất cả 3 đĩa Cluster Disk 1, Cluster Disk 2, và Cluster Disk 3 sẽ online.Phải chuột vào Roles, lựa chọn Configure Role

*

4. Màn hình Before You Begin, ấn Next.

5. Màn hình Select Role, lựa chọn File Server, ấn Next (Nếu bị lỗi là do máy PC02 cùng PC03 chưa có share folder, hãy tạo folder và share thư mục trên PC02 với PC03 đã hết lỗi)

6. Màn hình hiển thị File vps Type, lựa chọn option File vps for general use, ấn Next

7. Screen Client Access Point, trong phần Name nhập vào DataFS, trong phần Address nhập vào 192.168.1.130, ấn Next

*

8. Screen Select Storage, check chọn Cluster Disk 2 ấn Next

9. Màn hình Confirmation, ấn Next.

10. Màn hình Summary page, ấn Finish

*


Task 8: Thêm shared thư mục vào highly available tệp tin server 

Tại lắp thêm Client03, vào Server Manager, chọn Tools, và lựa chọn Failover Cluster Manager.Chọn Cluster1.jdomain.vn.local, lựa chọn Roles, yêu cầu chuột vào DataFS, chọn Add file Share.

*

3. Màn hình Select the profile for this share, chọn SMB nội dung – Quick, ấn Next.

4. Màn hình Select the server & the path for this nói qua ấn Next

5. Màn hình Specify nội dung name, trong phần nội dung name nhập vào Docs, ấn Next.

6. Màn hình Configure tóm tắt settings, để mặc định, ấn Next

7. Màn hình Specify permissions to control access, ấn Next

8. Màn hình hiển thị Confirm selections, ấn Create.

9. Ngóng hoàn vớ ấn Close

*


Task 9: cấu hình failover với failback settings 

Tại trang bị PC03, screen Failover Cluster Manager, lựa chọn Roles, đề xuất chuột vào DataFS, chọn PropertiesCửa sổ DataFS Properties, tại tab General, kiểm tra chọn PC02PC03, Chọn PC03, ấn Up để di chuyển PC03 lên trên.

*

3. Cũng tại cửa sổ DataFS Properties, lựa chọn tab Failover, và lựa chọn option Allow failback, Trong phần Failback between, nhập vào 4 and 5 hours, ấn OK.

*


Task 10: kiểm soát highly available file-server

Tại đồ vật DC1, vào run gõ \dataFS enter, truy vấn được vào thư mục Docs, tạo thành file test.txt gồm nội dung trong thư mục DocsTrở lại thứ PC02, vào Failover Cluster Manager, chọn Cluster1.jdomain.vn.local, và chọn Roles, Quan gần kề giá trị cột Owner Node của DataFS ( quý hiếm cột Owner Node có thể là PC02 tốt PC03)

*

3. Cần chuột vào DataFS, lựa chọn Move, và lựa chọn Select Node.

4. Hành lang cửa số Move Clustered Role, chọn cluster node (PC02 tốt PC03) ấn OK

5. Quan ngay cạnh giá trị cột Owner Node của DataFS đã biến đổi giá trị

6. Trở về lắp thêm DC1, vào Run gõ \DataFS, vẫn thấy tệp tin test.txt trong folder Docs

*


Task 11: kiểm tra Failover và cấu hình quorum mang lại File hệ thống role 

Tại sản phẩm công nghệ PC02, vào Failover Cluster Manager lựa chọn Roles, Quan ngay cạnh giá trị cột Owner Node của DataFS có mức giá trị là PC02 hay PC03. (ghi ghi nhớ lại giá trị này)Tại Failover Cluster Manager, lựa chọn Nodes, yêu cầu chuột vào node mà chúng ta ghi nhớ ở bước 1 chọn More Actions, và chọn Stop Cluster ServiceTại Failover Cluster Manager, chọn lại Roles, kiểm tra DataFS vẫn đang làm việc nhưng cột Owner Node khácTrở lại sản phẩm công nghệ DC1, vào run gõ \DataFS vẫn truy vấn bình thường.Trở lại thiết bị PC02, vào Failover Cluster Manager, chọn Nodes, buộc phải chuột vào node vẫn Stop lựa chọn More Actions, lựa chọn Start Cluster Service.

*

6. Tại trang bị PC02, vào Failover Cluster Manager, lựa chọn Storage, và chọn Disks.

7. Nên chuột vào disk vẫn là Disk Witness in Quorum chọn Take Offline, ấn Yes.

8. Quay trở về máy DC1, vào run gõ \DataFS vẫn truy vấn bình thường. (Cluster vẫn chạy ngay trong khi witness disk đã offline)

9. Quay trở về máy PC02, vào Failover Cluster Manager, lựa chọn Storage, lựa chọn Disks, bắt buộc chuột vào disk sẽ Offline chọn Bring Online.

*

9. Tại lắp thêm PC02, vào Failover Cluster Manager, đề xuất chuột vào Cluster1.jdomain.vn.local, chọn More Actions, và chọn Configure Cluster Quorum Settings.

10. Màn hình Before You Begin ấn Next

*

11. Màn hình hiển thị Select Quorum Configuration Option, lựa chọn option Advanced quorum configuration, ấn Next.

12. Màn hình On the Select Voting Configuration, nhằm mặc định ấn next.

13. Màn hình hiển thị Select Quorum Witness, chọn option Configure a disk witness ấn Next


Chuyên mục: Domain Hosting