Viết chương trình quản lý sinh viên bằng java

     

Short URL: https://jdomain.vn/10581. Tạo 1 lớp sinh viên gồm các thuộc tính (RollNo, Name, Sex, Age, Email, Address).

Tạo hàm tạo không đối và hàm tạo có đầy đủ tham số.

2. Tạo một HashMap quản lý danh sách sinh viên, dùng rollNo là key cho HashMap

3. Xây dựng menu chương trình

- Nhập N sinh viên

- In thông tin sv

- Tìm kiếm sinh viên (Yêu cầu nhập RollNo và hiển thị thông tin sv đó)
Bạn đang xem: Viết chương trình quản lý sinh viên bằng java

Thông Tin Liên Hệ

Công Ty Cổ Phần Công nghệ ZicZac Việt Nam.

Thiết kế webiste chuyên nghiệp Thiết kế phần mềm quản trị Thiết kế ứng dụng Android Thiết kế ứng dụng IOS Thiết kế Web App Hỗ trợ Digital Marketing Hỗ trợ quảng cáo Google Ads Hỗ trợ quảng cáo Facebook Ads Hỗ trợ SEO Website


Java AdvancedKhoá học java advancedT1907A01. Package & CollectionsC1907LToday_C1907LT2008AC2010GC2010LToday_C2010L

Phản Hồi Bởi:

(1) thienphu (2) Đỗ Văn Huấn (3) Minh Nghia (4) Trương Công Vinh (5) NguyenHuuThanh (6) Trần Văn Điệp (7) Phí Văn Long (8) nguyễn văn huy (9) Đường Thanh Bình (10) Ngô Quang Huy (11) Nguyễn Hoàng Anh (12) Phan Bạch Tùng Dương (13) Thành Lâm (14) Nguyễn Tiến Đạt (15) vuong huu phu (16) Trần Văn Lâm (17) hainguyen (18) Triệu Văn Lăng (19) Chu Quốc Việt


Xem thêm: Cách Chỉnh Chữ Vào Giữa Ô Trong Word 2013, Chỉnh Chữ Giữa Ô Trên Bảng Tính

*

Main:

/* * To change this license header, choose License Headers in Project Properties. * To change this template file, choose Tools | Templates * and open the template in the editor. */package HashMap;import java.util.HashMap;import java.util.Map;import java.util.Scanner;/** * *
author Admin */public class Main { public static void main(String<> args) { Map studentHashMap = new HashMap(); Scanner input = new Scanner(System.in); int choose; do { showMenu(); choose = Integer.parseInt(input.nextLine()); switch(choose) { case 1: System.out.println("Nhap N: "); int n = Integer.parseInt(input.nextLine()); for (int i = 0; i entry : studentHashMap.entrySet()) { Student value = entry.getValue(); value.display(); } break; case 3: System.out.println("Nhap MSV can tim kiem: "); String rollNo = input.nextLine(); Student stdFind = studentHashMap.get(rollNo); stdFind.display(); break; case 4: System.out.println("Exit!!!"); break; } } while(choose != 4); } static void showMenu() { System.out.println("1. Nhap N sinh vien"); System.out.println("2. In thong tin sinh vien"); System.out.println("3. Tim kiem sinh vien theo RollNo"); System.out.println("4. Thoat"); System.out.println("Chon: "); }}Student:

/* * To change this license header, choose License Headers in Project Properties. * To change this template file, choose Tools | Templates * and open the template in the editor. */package HashMap;import java.util.Scanner;/** * *
Override public String toString() { return "Student{" + "name=" + name + ", rollNo=" + rollNo + ", sex=" + sex + ", email=" + email + ", address=" + address + ", age=" + age + "}"; } public void display(){ System.out.println(this); } public String getName() { return name; } public void setName(String name) { this.name = name; } public String getRollNo() { return rollNo; } public void setRollNo(String rollNo) { this.rollNo = rollNo; } public String getSex() { return sex; } public void setSex(String sex) { this.sex = sex; } public String getEmail() { return email; } public void setEmail(String email) { this.email = email; } public String getAddress() { return address; } public void setAddress(String address) { this.address = address; } public int getAge() { return age; } public void setAge(int age) { this.age = age; }}

Chuyên mục: Domain Hosting