Toán lớp 4 tính bằng cách thuận tiện nhất

     

Trong chương trình toán lớp 4 phần số học: Chương Phân số rất đặc biệt quan trọng và khó khăn học. Đặc biệt kiến thức này còn có trong đề thi soát sổ 1 tiết, đề thi học tập kì lớp 4 nên học sinh lớp 4 buộc phải học thật cứng cáp chắn.Dưới đây, khối hệ thống giáo dục trực con đường jdomain.vn xin reviews một vài ví dụ về những bài toán tính cấp tốc phân số. Mời quý phụ huynh, thầy cô và các em học viên cùng tham khảo !

BÀI TẬP LUYỆN TẬP

Câu 1:

Tính bằng phương pháp thuận luôn thể nhất:

$frac59+frac137+frac1513+frac87+frac49+frac1113$

Câu 2:

Tính bằng cách thuận luôn thể nhất:

$frac3 imes 15 imes 812 imes 6 imes 5$

Câu 3:

Tính giá trị của biểu thức sau bằng cách thuận một thể nhất:

$A=frac3200+frac8200+frac13200+frac18200+...+frac193200+frac198200$

Câu 4:

Tính nhanh:

$A=left( 1-frac12 ight) imes left( 1-frac13 ight) imes left( 1-frac14 ight) imes left( 1-frac15 ight) imes left( 1-frac16 ight) imes left( 1-frac17 ight) imes left( 1-frac18 ight)$

Câu 5:

Tính nhanh:

$A=left( 1+frac12 ight) imes left( 1+frac13 ight) imes left( 1+frac14 ight) imes left( 1+frac15 ight) imes left( 1+frac16 ight)$

Câu 6:

Tính nhanh:

$frac137512 imes frac327213 imes frac51257 imes frac213685 imes frac57327$

Câu 7:

Tính nhanh:

$frac23231818 imes frac727272696969$

Câu 8:

Tính nhanh:

$left( 1-frac34 ight) imes left( 1-frac37 ight) imes left( 1-frac310 ight) imes left( 1-frac313 ight) imes left( 1-frac316 ight)$

Câu 9:

Tính nhanh:

$left( 1+frac12 ight) imes left( 1+frac13 ight) imes ... imes left( 1+frac12020 ight)$

Câu 10:

Tính nhanh:

$A=left( 1-frac12 ight) imes left( 1-frac13 ight) imes left( 1-frac14 ight) imes ... imes left( 1-frac199 ight)+left( 1-frac47 ight) imes left( 1-frac411 ight) imes left( 1-frac415 ight) imes ... imes left( 1-frac499 ight)$

HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1:

Tính bằng phương pháp thuận một thể nhất:

$frac59+frac137+frac1513+frac87+frac49+frac1113$

Bài giải

$frac59+frac137+frac1513+frac87+frac49+frac1113$

$=left( frac59+frac49 ight)+left( frac137+frac87 ight)+left( frac1513+frac1113 ight)=1+3+2=6$

Câu 2:

Tính bằng phương pháp thuận luôn tiện nhất:

$frac3 imes 15 imes 812 imes 6 imes 5$

Bài giải

$frac3 imes 15 imes 812 imes 6 imes 5=frac3 imes 3 imes 5 imes 4 imes 23 imes 4 imes 2 imes 3 imes 5=1$

Câu 3:

Tính quý giá của biểu thức sau bằng phương pháp thuận tiện nhất:

$A=frac3200+frac8200+frac13200+frac18200+...+frac193200+frac198200$

Bài giải

$A=frac3200+frac8200+frac13200+frac18200+...+frac193200+frac198200=frac3+8+13+18+...+193+198200$

Dãy số 3; 8; 13; …. ; 198 tất cả số số hạng là:

(198 – 3) : 5 + 1 = 40 (số hạng)

Tổng dãy số 3; 8; 13; … ; 198 là:

(198 + 3) x 40 : 2 = 4020

$Rightarrow A=frac4020200=frac20110$

Câu 4:

Tính nhanh:

$A=left( 1-frac12 ight) imes left( 1-frac13 ight) imes left( 1-frac14 ight) imes left( 1-frac15 ight) imes left( 1-frac16 ight) imes left( 1-frac17 ight) imes left( 1-frac18 ight)$

Bài giải

$A=left( 1-frac12 ight) imes left( 1-frac13 ight) imes left( 1-frac14 ight) imes left( 1-frac15 ight) imes left( 1-frac16 ight) imes left( 1-frac17 ight) imes left( 1-frac18 ight)=frac12 imes frac23 imes frac34 imes frac45 imes frac56 imes frac67 imes frac78=frac18$

Câu 5:

Tính nhanh:

$A=left( 1+frac12 ight) imes left( 1+frac13 ight) imes left( 1+frac14 ight) imes left( 1+frac15 ight) imes left( 1+frac16 ight)$

Bài giải

$A=left( 1+frac12 ight) imes left( 1+frac13 ight) imes left( 1+frac14 ight) imes left( 1+frac15 ight) imes left( 1+frac16 ight)=frac32 imes frac43 imes frac54 imes frac65 imes frac76=frac72$

Câu 6:

Tính nhanh:

$frac137512 imes frac327213 imes frac51257 imes frac213685 imes frac57327$

Bài giải

$frac137512 imes frac327213 imes frac51257 imes frac213685 imes frac57327=frac137 imes 327 imes 512 imes 213 imes 57512 imes 213 imes 57 imes 685 imes 327=frac137685=frac137137 imes 5=frac15$

Câu 7:

Tính nhanh:

$frac23231818 imes frac727272696969$

Bài giải

$frac23231818 imes frac727272696969=frac23 imes 10118 imes 101 imes frac72 imes 1010169 imes 10101=frac2318 imes frac7269=frac23 imes 7218 imes 69=frac23 imes 18 imes 418 imes 23 imes 3=frac43$

Câu 8:

Tính nhanh:

$left( 1-frac34 ight) imes left( 1-frac37 ight) imes left( 1-frac310 ight) imes left( 1-frac313 ight) imes left( 1-frac316 ight)$

Bài giải

$left( 1-frac34 ight) imes left( 1-frac37 ight) imes left( 1-frac310 ight) imes left( 1-frac313 ight) imes left( 1-frac316 ight)=frac14 imes frac47 imes frac710 imes frac1013 imes frac1316=frac116$

Câu 9:

Tính nhanh:

$left( 1+frac12 ight) imes left( 1+frac13 ight) imes ... imes left( 1+frac12020 ight)$

Bài giải

$left( 1+frac12 ight) imes left( 1+frac13 ight) imes left( 1+frac14 ight) imes ... imes left( 1+frac12020 ight)=frac32 imes frac43 imes frac54 imes ... imes frac20212020=frac20212$

Câu 10:

Tính nhanh:

$A=left( 1-frac12 ight) imes left( 1-frac13 ight) imes left( 1-frac14 ight) imes ... imes left( 1-frac199 ight)+left( 1-frac47 ight) imes left( 1-frac411 ight) imes left( 1-frac415 ight) imes ... imes left( 1-frac499 ight)$

Bài giải

$left( 1-frac12 ight) imes left( 1-frac13 ight) imes left( 1-frac14 ight) imes ... imes left( 1-frac199 ight)$

= $frac12 imes frac23 imes frac34 imes ... imes frac9899$ =$frac199$

$left( 1-frac47 ight) imes left( 1-frac411 ight) imes left( 1-frac415 ight) imes ... imes left( 1-frac499 ight)$

$=frac37 imes frac711 imes frac1115 imes ... imes frac9599=frac399=frac133$


Chuyên mục: Domain Hosting