Cách tạo form Đăng ký bằng php và mysql, tạo form Đăng nhập với php

     

Tạo trang đăng ký qua công việc như tạo table users, chế tạo form, kiểm lỗi, lưu data vào table, soát sổ userjdomain.vn bằng ajax, gửi mail kích hoạt.
Bạn đang xem: Cách tạo form Đăng ký bằng php và mysql, tạo form Đăng nhập với php

*Xem thêm: Vay Tiền Cấp Tốc Online CMND Là Gì? Hướng Dẫn Cách Vay A-Z Để bật chế độ hỗ trợ đọc màn hình, nhấn Ctrl+Alt+Z Để tìm hiểu thêm về các phím tắt, nhấn Ctrl+dấu gạch chéo Bật chế độ hỗ trợ trình đọc màn hình

1. Tạo database cùng bảng users (nếu không có)

Tạo database hocPHPTạo table users có 11 field : id, tendangnhap, matkhau, hoten, email, ngaysinh, phai, ngaydangky, idgroup, active, randomkeyNhập vài ba users: ratvui/Vu1TungPhutG1
y

2. Tạo thành form đăng ký

Sử dụng code cung cấp của bootstrap:Chú ý sử dụng những thuộc tính: method của form, placeholder, autocomplete=”new-password” , for của label

3. Cách xử trí khi submit

Hiện $_POST bằng print_rLấy 6 quý hiếm trong $_POST : hoten, tendangnhap, matkhau, email, ngaysinh, phaiLưu vào db với thông báoTạo trang thongbao.php với chuyển mang đến trang thông tin bằng 2 biện pháp : php và javascript

4. Khám nghiệm lỗi dữ liệu trong form (validate)

Kiểm tra cùng hiện lỗi trong số fieldHiện lại giá chỉ trị mà user đã nhập khi có lỗi

5. Kiểm soát nóng user/email tồn tại tốt không

Tạo file khám nghiệm userjdomain.vn theo tham sốViết hàm chất vấn khi user nhập xongCode kiểm tra

6. Kích hoạt tài khoản

Tạo mã bỗng nhiên khi chèn user vào bảng users cùng lấy id của user mới chènCode gửi mail

require "PHPMailer-master/src/PHPMailer.php"; require "PHPMailer-master/src/SMTP.php"; require "PHPMailer-master/src/Exception.php"; $mail = new PHPMailerPHPMailerPHPMailer(true);//true:enables exceptions try $mail->SMTPDebug = 0; //0,1,2: cơ chế debug. Khi chạy ngon thì chỉnh lại 0 nhé $mail->isSMTP(); $mail->CharSet = "utf-8"; $mail->Host = "smtp.gmail.com"; //SMTP servers $mail->SMTPAuth = true; // Enable authentication $mail->Userjdomain.vn = "emailCủaBạnỞGmail"; // SMTP userjdomain.vn $mail->Password = "MậtKhẩuEmailCuaBan"; // SMTP password $mail->SMTPSecure = "ssl"; // encryption TLS/SSL $mail->Port = 465; // port khổng lồ connect lớn $mail->setFrom("emailCủaBạnỞGmail", "Tên tín đồ gửi" ); $mail->addAddress("emailNguoiNhan", "TênNgườiNhận"); //mail và tên bạn nhận $mail->isHTML(true); // Set e-mail format khổng lồ HTML $mail->Subject = "Tiêu đề thư"; $noidungthu = "Nội dung thư"; $mail->Body = $noidungthu; $mail->smtpConnect( array( "ssl" => array( "verify_peer" => false, "verify_peer_jdomain.vn" => false, "allow_self_signed" => true ) )); $mail->send(); echo "Đã nhờ cất hộ mail xong"; catch (Exception $e) echo "Error: ", $mail->ErrorInfo;

7. Mã hóa mật khẩu

Dùng giải mã md5, sha1, bcrypt (hàm password_hash)Tạo cực hiếm salt ngẫu nhiênKết đúng theo mã hóa mật khẩu cùng salt

Chuyên mục: Domain Hosting