Số 255 có các ước nguyên tố là

     
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

*

Haizz,gặp mặt nhiều câu như thế bnóng lại mắc khổ.

Bạn đang xem: Số 255 có các ước nguyên tố là

Ghi luôn đáp số ra nè,bí quyết có tác dụng click chuột câu hỏi tựa như bản thân gồm giải đó.

Đ/s : 15 phần tử


Ta phân tích bởi máy vi tính fx-570Việt Nam PLUS: 255 = 3.5.17

Vậy số 225 tất cả tất cả là 3 ước nguyên tố ( 3; 5; 17 )


Giải:

Phân tích số 255 ra thừa số nguyên ổn tố, ta được:

255 = 3 x 5 x 17

Vậy, số 255có 3 ước ngulặng tố. Đó là: 3;5;17


Mọi số nguim đều có những ước là 1 trong cùng -1

Mọi số nguim tố đều sở hữu 2 ước nguyên

( Bài này là do mình từ làm cho, sai thì mang đến xin lỗi ạ )


Câu 1:Số vừa là bội của 3 vừa là ước của 54 là?

Câu 2:Cho Phường là tập phù hợp các ước ko ngulặng tố của số 180. Số phần tử của tập vừa lòng Phường là?

Câu 3:Ba số nguyên ổn tố có tổng là 106. Trong các số hạng đó, số nguyên ổn tố lớn số 1 vừa lòng có thể là…

Câu 4:Có bao nhiêu số chẵn gồm 4 chữ số

Câu 5:Cho đoạn trực tiếp OI = 6. Trên OI đem điểm H thế nào cho HI = 2/3OI. Độ lâu năm đoạn trực tiếp OH là…….centimet.

Câu 6:Số tự nhiên nhỏ tuổi độc nhất (khác 0) phân chia không còn cho tất cả 2; 3; 5 và 9 là ………….


1:" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">câu 1:

1:" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">-Các số là bội

của3" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">3là:0;3;6;9;12;15;18;21;24;27;30;33;36;39;42;45;48;51;54;57;...." class="MathJax_CHTML mjx-chtml mjx-full-width">0;3;6;9;12;15;18;21;24;27;30;33;36;39;42;45;48;51;54;57;....

0;3;6;9;12;15;18;21;24;27;30;33;36;39;42;45;48;51;54;57;...." class="MathJax_CHTML mjx-chtml mjx-full-width">-Các số là ước của54" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">54là:1;2;3;6;9;18;27;54." class="MathJax_CHTML mjx-chtml">1;2;3;6;9;18;27;54.

Xem thêm: DỊCh ThuẬT Sang TiếNg Anh, TiếNg Tây Ban Nha, TiếNg Pháp Và HơN Thế NữA VớI Cambridge

Các số vừa là bội của3" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">33vừa là ước của54" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">5454là:3;6;9;18;27;54" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">3;6;9;18;27;54

Vậy có6" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">66số vừa là bội của3" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">3vừa là ước của54" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">54

2:" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">câu 2:

180" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">180= 22x 32x 5

Số ước180" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">180là: 3 x 3 x 2= 18 ước.

Các ước nguim tố của180" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">180là:2;3;5" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">2;3;5có3" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">3ước.

Số ước không nguyên ổn tố của180" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">180180là:18−3=15" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">18−3=1518−3=15ước.

câu 3

Ba số nguim tố có tổng là106" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">106đề nghị trong ba số này phải có1" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">1số chẵn

=>" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">=>Trong ba số nguim tố cần tìm có1" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">1số hạng là số2" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">2

Tổng nhị số còn lại là106−2=104." class="MathJax_CHTML mjx-chtml">106−2=104

Gọi2" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">22số nguim tố còn lại làa" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">avàb" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">b(a>b)" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">(a>b)

Ta cóa+b=104=>" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">a+b=104

a+b=104=>" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">=>Để sốa" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">alà số nguyên ổn tố lớn nhất thìb" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">bphải là số nguyên tố nhỏ nhất.

Số nguim tốb" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">bnhỏ nhất là :

3=>a=104−3=101" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">3=>a=104−3=101cũng là1" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">1số ngulặng tố (TMĐKđề bài).

Vậy số nguyên ổn tố lớn nhất thỏa lòng yêu ước đề bài là101" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">101.


Chuyên mục: Domain Hosting