Set 644 như thế nào

     
Để đảm bảo an toàn cho các file và thư mục trong Joomla!, tránh sự nhóm ngó của các hacker thì một trong các yêu cầu quan trọng và phải luôn lưu ý đó là CHMOD cho đúng. Thông thường chúng ta cần thiết lập CHMOD 755 cho các thư mục và CHMOD 644 cho các file. CHMOD là gì? CHMOD= 755 là gì? CHMOD = 644 là gì? CHMOD chính là thao tác thay đổi các quyền sau: "Read" (Đọc): viết tắt là "r", và được biểu diễn bằng số 4"Write" (Ghi / Chỉnh sửa): viết tắt là "w", và được biểu diễn bằng số 2"Execute" (Thực thi): viết tắt là "x", và được biểu diễn bằng số 1 CHMOD cùng lúc thay đổi quyền hạn trên các file/thư mục với các đối tượng sau: "Owner" - chủ sở hữu của file/thư mục,"Group" - Nhóm mà Owner là thành viên,"Public / Others/ Everybody": những người còn lại.


Bạn đang xem: Set 644 như thế nào

*

Lưu ý: Khái niệm CHMOD
không tồn tại trên hệ thống Windows, mà chỉ có trên các hệ thống Unix/Linux CHMOD = 755 cho các thư mục có nghĩa là: 7 = 4 + 2 + 1 : Người sở hữu thư mục có quyền đọc thư mục (read); chỉnh sửa thư mục (write); liệt kê các thư mục và file bên trong (execute);5 = 4 + 0 + 1 : Những người cùng nhóm chỉ có quyền đọc thư mục (read); liệt kê các thư mục và file bên trong (execute)5 = 4 + 0 + 1 : Những người còn lại chỉ có quyền đọc thư mục (read); liệt kê các thư mục và file bên trong (execute)
*
CHMOD 755 (rwx r-x r-x) cho thư mục
CHMOD = 644 cho các tệp (file) có nghĩa là:
6 = 4 + 2 + 0 : Người sở hữu thư mục có quyền đọc tệp (read); chỉnh sửa tệp (write)4 = 4 + 0 + 0 : Những người cùng nhóm chỉ có quyền đọc tệp (read)4 = 4 + 0 + 0 : Những người còn lại chỉ có quyền đọc tệp (read)


Xem thêm: Cách Cài Kali Song Song Win 10 Và Kali Linux, Hướng Dẫn Cài Dual Boot Win 10 Và Kali Linux

*
CHMOD 644 (rw- r-- r--) cho file
CMOD 755 cho các thư mục, CHMOD 644 cho các file bằng một file PHP
Tạo một file "chmod.php" nằm trong thư mục mà bạn cần CHMOD cho toàn bộ các file, thư mục bên trong nó với nội dung như sau:system("find . -type d -exec chmod 755 {} \; 2>&1");system("find . -type f -exec chmod 644 {} \; 2>&1");echo("\n\nComplete!");?> Sau đó thực thi các dòng lệnh trên bằng cách mở link tới file này. VD: http://vinaora.com/joomla/chmod.php CHMOD 755 cho các thư mục, CHMOD 644 cho các file bằng dòng lệnh Nếu bạn là người quản trị server hoặc có thể thực thi dòng lệnh thông qua SSH thì trước tiên bạn cần chuyển đến thư mục Joomla bằng lệnh "cd" (change directory), sau đó bạn có thể dùng các lệnh sau:find . -type d -exec chmod 755 {} \; // dùng để CHMOD cho các thư mụcfind . -type f -exec chmod 644 {} \; // dùng để CHMOD cho các file hoặcfind . -type d -print0 | xargs -0 chmod 0775 // dùng để CHMOD cho các thư mụcfind . -type f -print0 | xargs -0 chmod 0664 // dùng để CHMOD cho các file hoặcchmod -R 755 ./* // dùng để CHMOD tất cả các thư mục và filefind . -type f -exec chmod 644 {} \; // dùng để CHMOD cho các file CHMOD bằng các trình quản lý file như "File Manager", "FileZilla"... Đối với FileZilla: Chọn"Recurse into subdirectories" để áp dụng thao tác CHMOD cho cả các thư mục conChọn "Apply to all files and directories" để áp dụng thao tác CHMOD cho tất cả các file và thư mụcChọn "Apply to files only" để chỉ áp dụng thao tác CHMOD cho các fileChọn "Apply to directories only" để chỉ áp dụng thao tác CHMOD cho các thư mục
*
CHMOD 755 (rwx r-x r-x) cho thư mục bằng FileZilla
*
CHMOD 755 (rwx r-x r-x) cho thư mục bằng "File Manager"
Keyword
chmod, 755, 644, read, write, execute, PHP, FileManager, FileZillađọc, ghi, chỉnh sửa, thực thi, dòng lệnh Các câu hỏi liên quan Làm thế nào để CHMOD trong Joomla?Làm sao để CHMOD cho các thư mục và file trong Joomla?CHMOD = 755 nghĩa là gì?

Chuyên mục: Domain Hosting