Hướng dẫn hàm gửi mail php từ a đến z

     

Gửi mail vào php qua gmail cùng mailtrap phía dẫn bạn cách nhờ cất hộ mail trường đoản cú php đến người dùng thông qua gmail với mailtrap. Mời các bạn xem sơ qua nội dung, rõ ràng thực hiện nay xem video bên dưới nhé.
Bạn đang xem: Hướng dẫn hàm gửi mail php từ a đến z

*

Gửi mail vào php qua gmail

Yêu cầu:

Bạn phải có một tài khoản gmail để nhờ gmail gửi mailTài khoản dùng để gửi mail đề xuất bật tính năng truy cập kém an toànBạn yêu cầu dùng thư viện PHPMailer nhằm gửi mail

Thực hiện:

Đăng ký tài khoản gmail + thông số kỹ thuật truy cập hèn an toànGiải nén file vừa down, dịch rời folderPHPMailer-master vào folder websiteTạo/Mở website để gởi mailViết hàm gởi mail

function GuiMail() require "PHPMailer-master/src/PHPMailer.php"; require "PHPMailer-master/src/SMTP.php"; require "PHPMailer-master/src/Exception.php"; $mail = new PHPMailerPHPMailerPHPMailer(true);//true:enables exceptions try $mail->SMTPDebug = 0; //0,1,2: chính sách debug. Khi chạy ngon thì chỉnh lại 0 nhé $mail->isSMTP(); $mail->CharSet = "utf-8"; $mail->Host = "smtp.gmail.com"; //SMTP servers $mail->SMTPAuth = true; // Enable authentication $mail->Userjdomain.vn = "emailCủaBạnỞGmail"; // SMTP userjdomain.vn $mail->Password = "MậtKhẩuEmailCuaBan"; // SMTP password $mail->SMTPSecure = "ssl"; // encryption TLS/SSL $mail->Port = 465; // port to lớn connect to lớn $mail->setFrom("emailCủaBạnỞGmail", "Tên tín đồ gửi" ); $mail->addAddress("emailNguoiNhan", "TênNgườiNhận"); //mail với tên tín đồ nhận $mail->isHTML(true); // Set e-mail format khổng lồ HTML $mail->Subject = "Tiêu đề thư"; $noidungthu = "Nội dung thư"; $mail->Body = $noidungthu; $mail->smtpConnect( array( "ssl" => array( "verify_peer" => false, "verify_peer_jdomain.vn" => false, "allow_self_signed" => true ) )); $mail->send(); echo "Đã gởi mail xong"; catch (Exception $e) echo "Mail không gởi được. Lỗi: ", $mail->ErrorInfo; //function GuiMailTạo trang lienhe.php + nhúng bootstrap + code tạo nên form:


Xem thêm: Thủ Thuật Xóa Định Dạng Trong Word 2007, 3 Cách Xoá Nhanh Định Dạng Trong Word

e-mail
Nội dung tương tác
GỬI LIÊN HỆ
Đón sự khiếu nại submit lên và call hàm gửi mailif (isset($_POST<"btn">)) GuiMail(); header("location:lienhe_guimailxong.php");//ifSoạn văn bản thư liên hệ$noidungthu = "

Thư liên hệ từ khách hàng hàng

email khách hàng: $_POST<"email">

";

– Đọc nội dung từ file: noidungthulienhe.txt

Thư contact từ khách hàng hàng

e-mail khách hàng: email

Đọc file nội dung thư

$noidungthu = file_get_contents("noidungthulienhe.txt");$noidungthu = str_replace(< "email" , "noidung">, <$_POST<"email">, $_POST<"noidunglienhe">>, $noidungthu);

Gửi mail trong php với mailtrap

Đăng ký tài khoản ở mailtrap: Vào https://mailtrap.io/và đăng ký, có thể dùng tài khoản google bao gồm sẵn cũng được.

Trong màn hình quản trị , các bạn sẽ thấy có My inbox.

*

Cấu hình các thông số gửi mail: Nhắp My inboxrồi nhắp SMTP Settings => Show Credentials

*

Sử dụng quý hiếm các thông số kỹ thuật Host, Port, userjdomain.vn, password trong các hàm gửi mail


Chuyên mục: Domain Hosting