Việt vang

     

Disabled selinux

sed -i -e "s/SELINUX=enforcing/SELINUX=disabled/g" /etc/selinux/config

Khởi hễ lại thiết bị chủ

Tại sao khởi động lại máy chủ cũng đặc biệt quan trọng vày nhằm selinux bị disabled cùng các update tiên tiến nhất của centos gồm hiệu lực thực thi hiện hành, tách không nên sót trong quá trình thiết đặt sau đây.

Bạn đang xem: Việt vang

Gõ lệnh

reboot

Cài đặt Rengươi repo

yum install -y http://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-7.rpm

Cài đặt Nginx và PHP-FPM

yum --enablerepo=remày,remi-php74 install -y nginx php-fpm php-common php-opcađậy php-pecl-apcu php-cli php-pear php-pvị php-mysql php-mysqli php-pgsql php-mongodb php-redis php-memcabịt php-memcached php-imagick php-bcmath php-mcrypt php-gd php-xmlrpc php-ftp php-libxml php-pcre php-zlib php-exif php-gettext php-pspell php-tokenizer php-mbstring php-xml php-iconv php-ibản đồ php-ssh2 php-json php-intl php-ldap php-mhash php-simplexml php-soap php-curl php-openssl php-zip

Chờ cho đến lúc cài đặt hoàn thành, chạy những lệnh sau nhằm bình chọn phiên bản

localhost ~># nginx -v nginx version: nginx/1.16.1 localhost ~>#

Hiển thị nlỗi trên thì đang setup thành công

Fix path cho php-fpm

sed -i -e "s/;cgi.fix_pathinfo=1/cgi.fix_pathinfo=0/g" /etc/php.ini

Thiết lập quyền truy nhập PHP-FPM đến Nginx

sed -i -e "s/user = apache/user = nginx/g" /etc/php-fpm.d/www.conf

sed -i -e "s/group = apache/group = nginx/g" /etc/php-fpm.d/www.conf

Cài đặt MariaDB 10.4

Tạo file Repo

Tạo file mariadb.repo trong tlỗi mục /etc/yum.repos.d/ để setup MariaDB

nano /etc/yum.repos.d/mariadb.repo

Copy đoạn ngôn từ tệp tin repo, dán lại màn hình hiển thị biên soạn thảo

# MariaDB 10.4 CentOS repository list# http://downloads.mariadb.org/mariadb/repositories/name = MariaDBbaseurl = http://yum.mariadb.org/10.4/centos7-amd64gpgkey=https://yum.mariadb.org/RPM-GPG-KEY-MariaDBgpgcheck=1

Bấm Ctrl + O nhằm lưu

Bấm Ctrl + X để thoát

Cài đặt MariaDB

yum install MariaDB-server MariaDB-client -y

Kiểm tra phiên bạn dạng MariaDB, gõ lệnh

localhost ~># mariadb –versionmariadb Ver 15.1 Distrib 10.4.12-MariaDB, for Linux (x86_64) using readline 5.1

Khởi hễ MariaDB

systemctl start mariadbsystemctl enable mariadb

Thiết lập mật khẩu đăng nhập cùng những thiết đặt cơ bản khác

Gõ lệnh:

mysql_secure_installation

Nhấn Enter Khi được đặt câu hỏi mật khẩu vị lần chạy thứ nhất sau khoản thời gian vừa cài đặt thì chưa có mật khẩu

Enter current password for root (enter for none):

Change the root password?

Remove anonymous users?

Disallow root login remotely?

Remove test database và access lớn it?

Reload privilege tables now?

Kiểm tra tinh thần của MariaDB

systemctl status mariadb

Tạo domains website

Ví dụ: website tại chỗ này có domain là lemp.jdomain.vn.vn

Tạo thư mục website

mkdir -p /home/lemp.jdomain.vn.vn/public_htmlmkdir -p /home/lemp.jdomain.vn.vn/logstouch /home/lemp.jdomain.vn.vn/logs/access.logtouch /home/lemp.jdomain.vn.vn/logs/error.logeđến -e " /home/lemp.jdomain.vn.vn/public_html/info.phpchown -R nginx:nginx /home/lemp.jdomain.vn.vn/public_html/

Tạo file nginx conf cho domains

nano /etc/nginx/conf.d/lemp.jdomain.vn.vn.conf

Copy cùng dán nội dụng nlỗi sau vào màn hình hiển thị soạn thảo

VPS server_name www.lemp.jdomain.vn.vn;return 301 http://lemp.jdomain.vn.vn$request_uri;server listen 80;server_name lemp.jdomain.vn.vn;

location / root /home/lemp.jdomain.vn.vn/public_html;index index.php index.html index.htm;

location ~ .php$ root /home/lemp.jdomain.vn.vn/public_html;fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;fastcgi_index index.php;fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;include fastcgi_params;

Bấm Ctrl + O nhằm lưu

Bấm Ctrl + X để thoát

Msống cổng firewall

firewall-cmd --permanent --add-service=httpfirewall-cmd --permanent --add-service=httpsfirewall-cmd --reload

Khởi rượu cồn Nginx, PHP-FPM cùng tùy chỉnh khởi động lần sau

systemctl start nginx systemctl enable nginx systemctl start php-fpm systemctl enable php-fpm

Kiểm tra kết quả

http://lemp.jdomain.vn.vn/info.php

*
Cài đặt LEMPhường – Nginx 1.62 php-fpm74 MariaDB 10.4

Kết thúc setup.

Xem thêm: Cách Chăm Sóc Trẻ Sau Khi Mổ Tim Bẩm Sinh Cho Bé Sơ Sinh Chỉ 15 Giờ Tuổi


Leave sầu A Comment? Cancel Reply

Save my name, tin nhắn, và website in this browser for the next time I phản hồi.


This site uses Akismet lớn reduce spam. Learn how your phản hồi data is processed.


Chuyên mục: Domain Hosting