Lập trình hướng Đối tượng php dành cho người mới bắt Đầu, lập trình hướng Đối tượng oop với php

     

OOP vào PHP là bài viết trình bày về xây dựng hướng đối tượng người sử dụng troing PHP. Giải pháp tạo và dùng class, hàm, kế thừa, những cách tróc nã cập…

Lập trình hướng đối tượng

Lập trình hướng đối tượng người sử dụng (object-oriented programming điện thoại tư vấn tắt là OOP ) là cách thức lập trình hiện tại đại, có khá nhiều ưu điểm vào việc trở nên tân tiến project.

Với OOP , các thông tin cần xử lý vẫn được biểu đạt thành những đối tượng. Như mỗi sản phẩm, mỗi tin tức , mỗi đơn vị sản xuất, từng user… là mỗi đối tượng. Trong 1 đối tượng người dùng sẽ có nhiều thông tin (properties), các hàm(methods) được khai báo, tùy yêu cầu nghiệp vụ cùng cách các bạn tổ chức.

Bạn đang xem: Lập trình hướng Đối tượng php dành cho người mới bắt Đầu, lập trình hướng Đối tượng oop với php

*
Mỗi đối tượng có khá nhiều thuộc tính với hàm

Các phương pháp lập trình cũ hơn thời trước là hình dáng lập trình phía thủ tục, hướng modun…

Ưu điểm của OOP

Với OOP, các bạn sẽ dễ dàng làm chủ code khi có biến hóa .Có tính tái thực hiện cao.Dễ không ngừng mở rộng dự án.Có tính bảo mật cao.Tiết kiệm được tài nguyên đáng kể cho hệ thống.

Class trong OOP

Trong OOP, bạn sẽ khai báo ra những class, mỗi class để trong vệt . Bên trong là những biến và những hàm vào class. Các biến với hàm khai báo ở chỗ này có tầ, vực áp dụng chỉ sinh sống trong class .

Class là khuôn mẫu để theo này mà các đối tượng người dùng được sản xuất ra. Ví dụ trước khi tạo đối tượng người sử dụng sản phẩm, bạn phải tạo class mang tên sanpham. Vào class này các bạn khai báo bao gồm tênsp, giásp, hìnhsp…thì các đối tượng người sử dụng bạn khai báo về sau dựa trên class sanpham sẽ sở hữu được các thông tin tênsp, giásp, hìnhsp

Khai báo class và thực hiện class vào PHP

Sau đây là ví dụ khai báo các class vào php

Ví dụ 1: Khai báo class

Ví dụ 2: khai báo class với tạo đối tượng người dùng theo class

hoten ="https://jdomain.vn/lap-trinh-huong-doi-tuong-php/imager_4_19508_700.jpgMai Thanh Toán"https://jdomain.vn/lap-trinh-huong-doi-tuong-php/imager_4_19508_700.jpg; $kh1->namsinh = 1970; echo "https://jdomain.vn/lap-trinh-huong-doi-tuong-php/imager_4_19508_700.jpgHọ tên: "https://jdomain.vn/lap-trinh-huong-doi-tuong-php/imager_4_19508_700.jpg, $kh1->hoten , "https://jdomain.vn/lap-trinh-huong-doi-tuong-php/imager_4_19508_700.jpg

"https://jdomain.vn/lap-trinh-huong-doi-tuong-php/imager_4_19508_700.jpg; ?>

Sử dụng hàm trong class và từ khóa $this:


class hocsinh var $ho; var $ten; var $ngaysinh; var $diemtb; function hoten() return $this->ho . "https://jdomain.vn/lap-trinh-huong-doi-tuong-php/imager_4_19508_700.jpg "https://jdomain.vn/lap-trinh-huong-doi-tuong-php/imager_4_19508_700.jpg . $this->ten; function tuoi() $ns = explode( $this ->ngaysinh ); return date("https://jdomain.vn/lap-trinh-huong-doi-tuong-php/imager_4_19508_700.jpgY"https://jdomain.vn/lap-trinh-huong-doi-tuong-php/imager_4_19508_700.jpg) - $ns<2>; $hs1 = new hocsinh;$hs1->ho ="https://jdomain.vn/lap-trinh-huong-doi-tuong-php/imager_4_19508_700.jpgĐào Được"https://jdomain.vn/lap-trinh-huong-doi-tuong-php/imager_4_19508_700.jpg;$hs1->ten = "https://jdomain.vn/lap-trinh-huong-doi-tuong-php/imager_4_19508_700.jpgVàng"https://jdomain.vn/lap-trinh-huong-doi-tuong-php/imager_4_19508_700.jpg;echo "https://jdomain.vn/lap-trinh-huong-doi-tuong-php/imager_4_19508_700.jpgHọ tên: "https://jdomain.vn/lap-trinh-huong-doi-tuong-php/imager_4_19508_700.jpg, $hs1->hoten(), "https://jdomain.vn/lap-trinh-huong-doi-tuong-php/imager_4_19508_700.jpg"https://jdomain.vn/lap-trinh-huong-doi-tuong-php/imager_4_19508_700.jpg;echo "https://jdomain.vn/lap-trinh-huong-doi-tuong-php/imager_4_19508_700.jpgTuổi: $hs1->tuoi()

"https://jdomain.vn/lap-trinh-huong-doi-tuong-php/imager_4_19508_700.jpg;?>

Constructor của class

Khi thao tác làm việc với OOP vào PHP, bạn rất thường thao tác với một hàm quánh biệt, đó là hàm Constructor – hàm tự động chạy lúc 1 đối tượng người sử dụng được chế tạo từ class.

Trong từng class, hàm Contructor mang tên là __construct. Trong hàm này, các bạn sẽ thường viết code khởi chế tạo ra giá trị cho những biến, liên kết database, bình chọn quyền của user…

Hàm __construct hoàn toàn có thể dùng nhiề u tham số nếu muốn.

Destructor của class

Destructor là hàm vào class sẽ tự động chạy lúc 1 đối tượng người sử dụng bị hủy (khi trang web hoàn thành hoặc bạn dùng hàm unset để hủy đối tượng)

Thực tập chế tạo ra và thực hiện class vào PHP

Thực hiện tại 2 class bên dưới

*

Các đặc thù của OOP

*

Tính đóng góp gói

Các ở trong tính cùng hàm của đối tượng người tiêu dùng được đóng gói lại, phía bên ngoài đối tượng không nhìn thấy mà chỉ rất có thể truy cập theo quyền truy cập phù hợp (public, private, protected) được cung cấp trước vào class.

public: mang đến phép bên ngoài đối tượng: truy cập và đổi quý giá .protected: Không có thể chấp nhận được truy cập/đổi quý hiếm . Chỉ cho phép bên phía trong class và những class bé .private: Chỉ có thể chấp nhận được truy cập/thay đổi trong phạm vi class của đối tượng

Tính kế thừa

Một class hoàn toàn có thể kế thừa những thuộc tính và hàm từ lớp cha. Lớp kế thừa được điện thoại tư vấn là lớp con. Những đối tượng hoàn toàn có thể sử dụng lại những đặc tính sẵn bao gồm mà không phải định nghĩa lại.

Ví dụ

ho . "https://jdomain.vn/lap-trinh-huong-doi-tuong-php/imager_4_19508_700.jpg "https://jdomain.vn/lap-trinh-huong-doi-tuong-php/imager_4_19508_700.jpg . $this->ten; } function tuoi() $ns = explode( $this ->ngaysinh ); return date("https://jdomain.vn/lap-trinh-huong-doi-tuong-php/imager_4_19508_700.jpgY"https://jdomain.vn/lap-trinh-huong-doi-tuong-php/imager_4_19508_700.jpg) - $ns<2>; }class hocsinhgioi extends hocsinh public $hocbong;$hsg1 = new hocsinhgioi;$hsg1 ->ho = "https://jdomain.vn/lap-trinh-huong-doi-tuong-php/imager_4_19508_700.jpgPhan thị"https://jdomain.vn/lap-trinh-huong-doi-tuong-php/imager_4_19508_700.jpg;?>

Tính trừu tượng

Khi xúc tiến với đối tượng, chỉ cần suy nghĩ các trực thuộc tính, hàm đề xuất thiết. Cụ thể về câu chữ không cần để ý đến. Nhờ đó giảm phức hợp của giải thuật, nghiệp vụ.

PHP có abstract class cùng interface để trừu tượng hóa những đối tượng.

Xem thêm: Nas/Cloud/ Ổ Cứng Mạng Nas Giá Cực Tốt, Tính Năng, Lợi Ích Và Các Lưu Ý Khi Mua

Tính đa hình

Tính nhiều hình (polymorphism) trong OOP cho phép các class con hoàn toàn có thể viết lại (override) các thuộc tính hoặc hàm từ class cha.

Các class cùng implement một interface nhưng chúng có phương thức thực hiện khác nhau cho các method của interface đó.

Qua đó thuộc 1 cách làm sẽ cho công dụng khác nhau lúc được gọi bởi các đối tượng người tiêu dùng thuộc lớp khác nhau.

Static

Khi lập trình sẵn với OOP trong PHP, bao gồm lúc các bạn sẽ dùng tới các hàm và thuộc tính dạng static.

*
Static là 1 dạng quan trọng đặc biệt của hàm với thuộc tính vào class, muốn dùng thì chúng ta thêm chữ static vào trước tên của chính nó khi khai báo.

Hàm static là hàm rất có thể truy cập nhưng không phải khởi tạo nên một đối tượng của class.

Hàm static không thể hotline hàm hoặc ở trong tính non-static. Tuy vậy hàm non-static rất có thể gọi hàm hoặc trực thuộc tính static do những thuộc tính với hàm static sinh sống dạng toàn cục.

static::method() cùng với self::method();

Bài tập OOP vào PHP

Chuẩn bị: chế tạo 1 thư mục trong htdocs để làm Lab.

Bài 1 : thể hiện nhanvien

Trong folder mới tạo, sản xuất file bai1.php nhằm viết code:

1. Sinh sản 1 class để mô tả học sinh, gồm những thuộc tính họ, tên, ngày sinh, hàm tuoi với hàm hoten

*

2. Tạo đối tượng người dùng và gán thông tin

*

3. Hiện tin tức đối tượng

*

Test: thử nghiệm trang vẫn thấy tên hiện nay ra, còn hoten với tuoi chưa thấy vì chưa code 2 hàm tuoi với hoten

4. Định nghĩa hàm tuoi và hoten vào class

– trở về class nhanvien, code vào 2 hàm hoten với tuoi để được như hình dưới

*

– Chạy trang, giờ sẽ nthấy hoten va tuoi

*

5. Định nghĩa constructor cho class

Trong class nhanvien, có mang constructor như sau

*

Chạy lại website và xem phần lớn gì new xuất hiện, lý giải nhé

6. Định nghĩa class trình bày nhanvienuutu, thừa kế từ class nhân viên cấp dưới và có thêm trực thuộc tính thuong


Chuyên mục: Domain Hosting