Lập báo cáo tài chính trên misa

     
Mục lục II. Giải thích nội dung các tham số được sử dụng để chế tạo công thức1. Bộ báo cáo tài chính

Chương trình đã tùy chỉnh thiết lập sẵn bí quyết lấy số liệu lên những BCTC theo pháp luật của cơ chế kế toán. Tuy nhiên, bạn vẫn đang còn thể thiết lập cấu hình lại cho tương xứng với đặc điểm của mỗi đối chọi vị.

Bạn đang xem: Lập báo cáo tài chính trên misa

1. Vào menu Tiện íchThiết lập report tài chính hoặc trên giao diện lập BCTC, chọn tính năng Thiết lập công thức.


*

4. Tùy chỉnh mới bí quyết hoặc sửa lại công thức chương trình đã thiết lập cấu hình sẵn bằng cách nhấn vào biểu tượng.
*

*

Nhấn Thêm dòng.Chọn phép tính với tham số cho công thức tại cột Phép tính và cột Ký hiệu. Cụ thể nội dung của từng thông số xem giải thích ở mục II.Chọn tài khoản hoặc cặp tài khoản khớp ứng với mỗi tham số tại cột Tài khoản TK đối ứng.

*

Kiểm tra lại phương pháp đã thiết lập và nhấn Đồng ý.

*

4.2. Để sửa lại cách làm chương trình thiết lập cấu hình thực hiện nay như sau:

Trường hợp xóa khỏi dòng bí quyết đã có:Chọn cái công thức mong mỏi xóa và nhấn Xóa dòng.Hoặc dấn Xóa công thức, nhằm xóa tổng thể công thức đang chọn.

*

Trường hợp Sửa lại cách tùy chỉnh công thức bởi cách: lựa chọn lại phép tính, thông số cho phương pháp và chọn lại thông tin tài khoản hoặc cặp tài khoản khớp ứng với mỗi tham số của công thức.Hoặc, nhận Thêm dòng để thêm bắt đầu dòng công thức tựa như như trên.II. Phân tích và lý giải nội dung các tham số được sử dụng để phát hành công thức
Giải thích các thuật ngữ sử dụng
Số dư : Được xác minh theo tính chất của tài khoản.

Ví dụ:

TK 141 có đặc điểm là Dư Nợ và có số dư bên có là 100.000 => Dư Nợ của TK 141 = -100.000.TK 141 có tính chất là Lưỡng tính và có số dư bên bao gồm là 100.000, không có số dư mặt Nợ => Dư Nợ của TK 141 = 0.Số dư Nợ/dư gồm của tài khoản; Số dư Nợ cuối kỳ/dư Có cuối kỳ của tài khoản; Số dư Nợ đầu kỳ/dư Có đầu kỳ của tài khoản: bởi Dư Nợ/Dư Có; Dư Nợ cuối kỳ/Dư bao gồm cuối kỳ; Dư Nợ đầu kỳ/Dư Có vào đầu kỳ của thông tin tài khoản đang thiết lập, nếu tất cả tiết khoản thì bù trừ số dư của tất cả các tiết khoản của thông tin tài khoản đang thiết lập.

Ví dụ: TK 1381 gồm 3 tiết khoản:

TK 1381.1 dư Có: 100.000TK 1381.2 dư Nợ: 300.000TK 1381.3 dư Nợ: 400.000

=> Dư Nợ thông tin tài khoản 1381 =-100.000 + 300.000 + 400.000 = 600.000.

Số dư Nợ/dư Có chi tiết tài khoản;Số dưNợ cuối kỳ/dư gồm cuối kỳ cụ thể tài khoản; Số dưNợ đầu kỳ/dư có đầu kỳ cụ thể tài khoản: bằng tổng Dư Nợ/dư Có; Dư Nợ cuối kỳ/Dư tất cả cuối kỳ; Dư Nợ đầu kỳ/Dư có đầu kỳ của các tiết khoản của thông tin tài khoản đang thiết lập.

Ví dụ: TK 1381 bao gồm 3 tiết khoản:

TK 1381.1 có tính chất là Lưỡng tĩnh và có số dưCó: 100.000TK 1381.2 có tính chất là Dư Nợ và có số dưNợ: 300.000TK 1381.3 có tính chất là Lưỡng tính và có số dưNợ 400.000

=> DUNO_ChitietTheoTK (1381) = DUNO_ChitietTheoTK (1381.1) + DUNO_ChitietTheoTK (1381.2) + DUNO_ChitietTheoTK (1381.3) = 0 + 300.000 + 400.000 = 700.000

1. Bộ báo cáo tài chính
1.1. Bảng bằng phẳng kế toán (TT200), report tình hình tài chủ yếu (TT133)
DUCO => Ví dụ: DUCO(2291) là số dư bao gồm của TK 2291 trên Sổ cái.DUNO => Ví dụ: DUNO(111) là số dư Nợ của TK 111 bên trên Sổ cái.DUCO_ChitietTheoTK => Ví dụ: DUCO_ChitietTheoTK(333) bằng tổng số dư Có của các tiết khoản của TK 333 (Ví dụ: TK 3331; TK 3332) bên trên Sổ kế toán đưa ra tiết.DUNO_ChitietTheoTK => Ví dụ: DUNO_ChitietTheoTK(244) bằng tổng số dư Nợ của các tiết khoản của TK 244 (Ví dụ: 2441; 2442) bên trên Sổ kế toán đưa ra tiết.DUCO_ChitietTheoTKvaDoituong => Ví dụ: DUCO_ChitietTheoTKvaDoituong(331) là tổng số dư Có đưa ra tiết của TK 331 mở chi tiết mang lại từng nhà cung cấp.DUNO_ChitietTheoTKvaDoituong => Ví dụ: DUNO_ChitietTheoTKvaDoituong(131) là tổng số dư Nợ chi tiết của TK 131mở chi tiết theo từng khách hàng.

Lưu ý: Với các TK theo dõi chi tiết theo đối tượng người sử dụng thì không bù trừ số dư của các đối tượng với nhau mà tính số dư của từng đối tượng người dùng rồi tổng vừa lòng lại thành số dư của TK.Ví dụ:

Số dư TK 131 của doanh nghiệp A là dư Nợ 100.000Số dư TK 131 của chúng ta B là dư gồm 30.000Số dư TK 131 của người sử dụng C là dư Nợ 50.000Số dư TK 131 của doanh nghiệp D là dư bao gồm 10.000

=> DUCO_ChitietTheoTKvaDoituong(131) = 30.000 + 10.000 = 40.000=> DUNO_ChitietTheoTKvaDoituong(131) = 100.000 + 50.000 = 150.000

Một số chỉ tiêu chương trình không thiết lập cấu hình công thức do không có căn cứ để thiết lập như:

Các khoản tương đương tiềnPhải thu dài hạn của khách hàngTrả trước cho người bán dài hạn…

Ví dụ: chỉ tiêu Phải thu dài hạn của khách hàng hàng là chỉ tiêu phản ánh số tiền còn phải thu của khách hàng có kỳ hạn thu hồi bên trên 12 tháng hoặc hơn một chu kỳ sản xuất, sale thông thường tại thời điểm báo cáo. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vào bỏ ra tiết số dư Nợ của TK 131 “Phải thu của khách hàng”, mở bỏ ra tiết theo từng khách hàng.Để cấu hình thiết lập công thức cho chỉ tiêu này tiến hành như sau:

1. Mở các tiết khoản để theo dõi cụ thể các khoản buộc phải thu của người sử dụng theo kỳ hạn thu hồi. Ví dụ:

TK 1311: nhằm theo dõi các khoản đề xuất thu gồm kỳ hạn thu hồi không quá 12 thángTK 1312: nhằm theo dõi các khoản đề xuất thu bao gồm kỳ hạn tịch thu trên 12 tháng

2. Thiết lập cấu hình công thức mang lên tiêu chuẩn Phải thu nhiều năm hạn của chúng ta và tùy chỉnh cấu hình lại chỉ tiêu có tương quan là Phải thu thời gian ngắn của khách hàng hàng.

*

Lưu ý: Sau khi tùy chỉnh lại công thức, trường hợp lập Bảng bằng vận kế toán (TT200) hoặc report tình hình tài chính (TT133) ko cân, hoàn toàn có thể kiểm tra tại sao và xử lý theo hướng dẫn tại đây.

1.2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
PhatsinhDU => Ví dụ: PhatsinhDU(511/521) là luỹ kế số phát sinh mặt Nợ TK 511 đối ứng với mặt Có các TK 521 vào kỳ báo cáo.PhatsinhCO => Ví dụ: PhatsinhCO(511) là luỹ kế số phát sinh mặt Có của TK 511 trong kỳ báo cáo.PhatsinhNO => Ví dụ: PhatsinhNO(511) là luỹ kế số phát sinh mặt Nợ của TK 511 vào kỳ báo cáo.PhatsinhCO_ChitietChietKhauThuongmai(Áp dụng với TT 133) => Ví dụ: PhatsinhCO_ChitietChietKhauThuongmai(511) là luỹ kế số phát sinh của các khoản phân tách khấu thương mại được hạch toán vào mặt Có của TK 511.Lưu ý: Các khoản phân tách khấu thương mại được xác minh như sau:

bên trên Chứng từ chào bán hàng, Chứng tự hàng phân phối bị trả lại, Chứng từ giảm ngay hàng bán, được hạch toán vào cột Tiền chiết khấu.

*

Trên Phiếu thu, Phiếu chi, Chứng từ thu chi phí gửi, Chứng từ đưa ra tiền gửi, triệu chứng từ nghiệp vụ khác, được chọn nghiệp vụ là Chiết khấu dịch vụ thương mại (bán hàng).

*

PhatsinhCO_ChitietGiamgiaHangBan (Áp dụng cùng với TT 133) => Ví dụ: PhatsinhCO_ChitietGiamgiaHangBan(511) là luỹ kế số phát sinh của những khoản áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá hàng bán được hạch toán vào bên Có của TK 511.

Lưu ý: các khoản áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá hàng bán được khẳng định như sau:

Được hạch toán bên trên Chứng từ giảm ngay hàng bán.

*

Trên Phiếu thu, Phiếu chi, Chứng từ thu tiền gửi, Chứng từ bỏ ra tiền gửi, Chứng từ nhiệm vụ khác, được chọn nghiệp vụ là Giảm giá chỉ hàng bán.

PhatsinhCO_ChitietTralaiHangBan (Áp dụng cùng với TT) => Ví dụ: PhatsinhCO_ChitietTralaiHangBan(511) là luỹ kế số phát sinh của các khoản hàng chào bán bị trả lại được hạch toán vào mặt Có của TK 511.

Lưu ý: các khoản hàng buôn bán bị trả lại được xác minh như sau:

Được hạch toán trên Chứng tự hàng bán bị trả lại.

Trên Phiếu thu, Phiếu chi, Chứng tự thu chi phí gửi, Chứng từ đưa ra tiền gửi, Chứng từ nhiệm vụ khác, được chọn nhiệm vụ là Trả lại mặt hàng bán.

PhatsinhNO_ChitietChietKhauThuongmai(Áp dụng với TT 133) => Ví dụ: PhatsinhNO_ChitietChietKhauThuongmai(511) là luỹ kế số phát sinh của những khoản chiết khấu thương mại dịch vụ được hạch toán vào mặt Nợ của TK 511.PhatsinhNO_ChitietGiamgiaHangBan (Áp dụng cùng với TT 133) => Ví dụ: PhatsinhNO_ChitietGiamgiaHangBan(511) là luỹ kế số phát sinh của các khoản ưu đãi giảm giá hàng bán tốt hạch toán vào mặt Nợ của TK 511.PhatsinhNO_ChitietTralaiHangBan (Áp dụng cùng với TT 133) => lấy một ví dụ PhatsinhNO_ChitietTralaiHangBan(511) là luỹ kế số phát sinh của những khoản hàng cung cấp bị trả lại được hạch toán vào mặt Nợ của TK 511.

Lưu ý: Riêng tiêu chuẩn 23 – trong đó: giá thành lãi vay, chương trình không thiết lập cấu hình công thức. => Kế toán có thể tự khẳng định và nhập tay vào phần mềm hoặc tùy chỉnh cấu hình công thức cho chỉ tiêu này bởi cách:

Mở tiết khoản nhằm theo dõi chỉ tiêu giá cả lãi vay. Ví dụ: TK 6351 – chi tiêu lãi vay.Thiết lập bí quyết lấy lên chỉ tiêu Chi giá thành lãi vay trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

1.3. Report lưu chuyển tiền tệ (PP trực tiếp)
DUNO => Ví dụ: DUNO(11) là số dư Nợ của các TK bao gồm đầu 11 (111, 112, 113) trên Sổ cái.PhatsinhDU => Ví dụ: PhatsinhDU(11/511) là luỹ kế số phát sinh mặt Nợ các TK gồm đầu 11 đối ứng với mặt Có TK 511 trongkỳ báo cáo.PhatsinhCO => Ví dụ: PhatsinhCO(11) là luỹ kế số phát sinh mặt Có của các TK tất cả đầu 11 trong kỳ báo cáo.

Xem thêm: Cách Thay Đổi Hình Nền Google Chrome Đơn Giản, Dễ Thực Hiện, Thay Đổi Hình Nền Và Trình Bảo Vệ Màn Hình

PhatsinhNO => Ví dụ: PhatsinhNO(11) là luỹ kế số phát sinh mặt Nợ của những TK bao gồm đầu 11 vào kỳ báo cáo.

Lưu ý: lúc này công thức khoác định của công tác lập theo phía dẫn của chính sách kế toán thì không thực hiện tham số PhatsinhDUChiTietTheoHD_TAICHINH, tuy vậy tùy ở trong vào đặc thù của mỗi đơn vị mà Kế toán vẫn đang còn thể thiết lập cấu hình lại công thức có áp dụng tham số PhatsinhDUChiTietTheoHD_TAICHINH cùng chọn vận động LCTT cho các chứng từ là Hoạt động tài chủ yếu cho phù hợp.

1.4. Report lưu chuyển tiền tệ (PP gián tiếp)
DUNOCK => Ví dụ: DUNOCK(121) là số dư Nợ thời điểm cuối kỳ của TK 121 trong kỳ báo cáo.DUNODK => Ví dụ: DUNODK(121) là số dư Nợ đầu kỳ của TK 121 vào kỳ báo cáo.DUNOCK_ChiTietTheoHD_SXKD_TK => Ví dụ: DUNOCK_ChiTietTheoHD_SXKD_TK(138) là số dư Nợ vào cuối kỳ chi tiết TK 138 sẽ bằng số dư Nợ đầu kỳ của TK 138 được phân chia vào vận động Kinh doanh cộng với các chứng từ phát sinh TK 138 được chọn chuyển động LCTT là Hoạt động cung cấp kinh doanh.DUNODK_ChiTietTheoHD_SXKD_TK => Ví dụ: DUNODK_ChiTietTheoHD_SXKD_TK(138) là số dư Nợ vào đầu kỳ chi tiết TK 138 được phân chia vào vận động Kinh doanh.DUNOCK_ChiTietTheoHD_SXKD_TKvaDT => Ví dụ: DUNOCK_ChiTietTheoHD_SXKD_TKvaDT(131) là toàn bô dư Nợ cuối kỳ chi tiết của TK 131 mở đưa ra tiết đến từng người sử dụng sẽ bằng số dư Nợ vào đầu kỳ của TK 131 được phân bổ vào Hoạt động sản xuất kinh doanh cộng với các chứng từ phát sinh TK 131 được chọn hoạt động LCTT là Hoạt động cung cấp kinh doanh.DUNODK_ChiTietTheoHD_SXKD_TKvaDT => Ví dụ: DUNODK_ChiTietTheoHD_SXKD_TKvaDT(131) là tổng số dư Nợ thời điểm đầu kỳ chi tiết của TK 131 mở chi tiết cho từng người tiêu dùng được phân chia vào Hoạt độngsản xuất kinhdoanh.DUNOCK_ChiTietTheoTK => Ví dụ: DUNOCK_ChiTietTheoTK(244) là tổng số dư Nợ cuối kỳ của các tiết khoản của TK 244 (Ví dụ: TK 2441; TK 2442) bên trên Sổ kế toán chi tiết.DUNODK_ChiTietTheoTK => Ví dụ: DUNODK_ChiTietTheoTK(244) là tổng số dư Nợ đầu kỳ của các tiết khoản của TK 244 (Ví dụ: TK 2441; TK 2442) trên Sổ kế toán đưa ra tiết.DUNOCK_ChiTietTheoTKvaDT => Ví dụ: DUNOCK_ChiTietTheoTKvaDT(131) là tổng số dư Nợ thời điểm cuối kỳ chi tiết của TK 131 mở theo từng khách hàng.DUNODK_ChiTietTheoTKvaDT => Ví dụ: DUNODK_ChiTietTheoTKvaDT(131) là tổng số dư Nợ đầu kỳ chi tiết của TK 131 mở theo từng khách hàng.DUCOCK => Ví dụ: DUCOCK(229) là số dư Có vào cuối kỳ của TK 229 trong kỳ báo cáo.DUCODK => Ví dụ: DUCODK(229) là số dư Có vào đầu kỳ của TK 229 trong kỳ báo cáo.DUCOCK_ChiTietTheoHD_SXKD => Ví dụ: DUCOCK_ChiTietTheoHD_SXKD(229) là số dư Có vào cuối kỳ của TK 229 sẽ bằng số dư Có thời điểm đầu kỳ của TK 229 được phân chia vào chuyển động Kinh doanh cộng với những chứng từ gây ra TK 229 được chọn hoạt động LCTT là Hoạt động tiếp tế kinh doanh.DUCODK_ChiTietTheoHD_SXKD => Ví dụ: DUCODK_ChiTietTheoHD_SXKD(229) là số dư Có vào đầu kỳ của TK 229 được phân chia vào hoạt động Kinh doanh.DUCOCK_ChiTietTheoHD_SXKD_TK= > Ví dụ: DUCOCK_ChiTietTheoHD_SXKD_TK(338) là số dư Có cuối kỳ chi tiết TK 338 sẽ bằng số dư Có thời điểm đầu kỳ của TK 338 được phân bổ vào hoạt động Kinh doanh cộng với các chứng từ phát sinh TK 338 được chọn hoạt động LCTT là Hoạt động phân phối kinh doanh.DUCODK_ChiTietTheoHD_SXKD_TK => Ví dụ: DUCODK_ChiTietTheoHD_SXKD_TK(338) là số dư Có đầu kỳ chi tiết TK 338 được phân bổ vào hoạt động Kinh doanh.DUCOCK_ChiTietTheoHD_SXKD_TKvaDT => Ví dụ: DUCOCK_ChiTietTheoHD_SXKD_TKvaDT(331) là tổng cộng dư Có thời điểm cuối kỳ chi tiết của TK 331 mở đưa ra tiết mang đến từng nhà cung ứng sẽ bằng số dư Có đầu kỳ của TK 331 được phân bổ vào Hoạt động cấp dưỡng kinh doanh cộng với các chứng từ tạo nên TK 331 được chọn chuyển động LCTT là Hoạt động chế tạo kinh doanh.DUCODK_ChiTietTheoHD_SXKD_TKvaDT=> Ví dụ: DUCODK_ChiTietTheoHD_SXKD_TKvaDT(331) là tổng thể dư Có vào đầu kỳ chi tiết của TK 331 mở chi tiết cho từng nhà hỗ trợ được phân bổ vào Hoạt độngsản xuất kinhdoanh.DUCOCK_ChiTietTheoTK => Ví dụ: DUCOCK_ChiTietTheoTK(333) là tổng số dư bao gồm cuối kỳ của các tiết khoản của TK 333 (Ví dụ: TK 3331; TK 3332) bên trên Sổ kế toán đưa ra tiết.DUCODK_ChiTietTheoTK => Ví dụ: DUCODK_ChiTietTheoTK(333) là tổng số dư bao gồm đầu kỳ của các tiết khoản của TK 333 (Ví dụ: TK 3331; TK3332) bên trên Sổ kế toán bỏ ra tiết.DUCOCK_ChiTietTheoTKvaDT => Ví dụ: DUCOCK_ChiTietTheoTKvaDT(331) là tổng số dư Có cuối kỳ chi tiết của TK 331 mở bỏ ra tiết cho từng nhà cung cấp.DUCODK_ChiTietTheoTKvaDT => Ví dụ: DUCODK_ChiTietTheoTKvaDT(331) là tổng số dư Có vào đầu kỳ chi tiết của TK 331 mở bỏ ra tiết đến từng công ty cung cấp.Lưu ý: Với các TK theo dõi chi tiết theo đối tượng người dùng thì không bù trừ số dư của các đối tượng người sử dụng với nhau mà lại tính số dư của từng đối tượng người tiêu dùng rồi tổng hợp lại thành số dư của TK. Ví dụ:

Số dư vào cuối kỳ TK 131 của khách hàng A là dư Nợ 100.000 Số dư vào cuối kỳ TK 131 của người tiêu dùng B là dư bao gồm 30.000Số dư thời điểm cuối kỳ TK 131 của chúng ta C là dư Nợ 50.000Số dư thời điểm cuối kỳ TK 131 của bạn D là dưCó 10.000

=> DUCOCK_ChitietTheoTKvaDT(131) = 30.000 + 10.000 = 40.000

=> DUNOCK_ChitietTheoTKvaDT(131) = 100.000 + 50.000 = 150.000

PhatsinhDU => Ví dụ: PhatsinhDU(632/214) là luỹ kế số phát sinh mặt Nợ TK 632 đối ứng với bên Có TK 214 vào kỳ báo cáo.PhatsinhDUChiTietTheoHD_DAUTU => Ví dụ: PhatsinhDUChiTietTheoHD_DAUTU(331/341) là luỹ kế số phát sinh mặt Nợ TK 331 của các chứng trường đoản cú được chọn chuyển động LCTT là Hoạt động chi tiêu đối ứng với bên Có TK 341 của những chứng trường đoản cú được chọn chuyển động LCTT là Hoạt rượu cồn đầu tư vào kỳ báo cáo.PhatsinhDUChiTietTheoHD_SXKD => Ví dụ: PhatsinhDUChiTietTheoHD_SXKD(331/11) là luỹ kế số phát sinh bên Nợ TK 331 của những chứng từ được chọn chuyển động LCTT là Hoạt cồn sản xuất sale đối ứng với mặt Có các TK gồm đầu 11 của các chứng từ bỏ được chọn chuyển động LCTT là Hoạt động cung cấp kinh doanh vào kỳ báo cáo.PhatsinhDUChiTietTheoHD_TAICHINH => Ví dụ: PhatsinhDUChiTietTheoHD_TAICHINH(331/11) là luỹ kế số phát sinh bên Nợ TK 331 của các chứng tự được chọn chuyển động LCTT là Hoạt rượu cồn sản xuất marketing đối ứng với bên Có những TK tất cả đầu 11 của những chứng trường đoản cú được chọn vận động LCTT là Hoạt rượu cồn tài chính trong kỳ báo cáo.PhatsinhDU_ChiTietChiPhiLaiVayChiTraLaiVay => Ví dụ: PhatsinhDU_ChiTietChiPhiLaiVayChiTraLaiVay(335/635) là lũy kế số vạc sinh bên Nợ TK 335 của các chứng trường đoản cú được chọn nhiệm vụ là Chi phí lãi vay, đưa ra trả lãi vay mượn đối ứng với bên có TK 635 của những chứng tự được chọn nhiệm vụ là Chi phí lãi vay, bỏ ra trả lãi vay.PhatsinhNO => Ví dụ: PhatsinhNO(11) là luỹ kế số phát sinh mặt Nợ của các TK gồm đầu 11 vào kỳ báo cáo.PhatsinhNO_ChiTietThanhlyTSCD_BDSDT => Ví dụ: PhatsinhNO_ChiTietThanhlyTSCD_BDSDT(811) là lũy kế số phạt sinh mặt Nợ của TK 811 đối với những chứng từ bỏ được chọn nhiệm vụ là Nghiệp vụ thanh lý nhượng phân phối TSCĐ, BĐSĐT.PhatsinhNO_ChiTietDGLaiTSGVDT => Ví dụ: PhatsinhNO_ChiTietDGLaiTSGVDT(811) là lũy kế số vạc sinh bên Nợ của TK 811 đối với các chứng tự được chọn nghiệp vụ là Đánh giá bán lại gia tài góp vốn, đầu tư.PhatsinhNO_ChiTietBanThuHoiDTTC => Ví dụ: PhatsinhNO_ChiTietBanThuHoiDTTC(635) là lũy kế số phạt sinh bên Nợ của TK 635 đối với những chứng trường đoản cú được chọn nghiệp vụ là Bán, thu hồi các khoản đầu tư tài chính.PhatsinhNO_ChiTietChiPhiLaiVayChiTraLaiVay => Ví dụ: PhatsinhNO_ChiTietChiPhiLaiVayChiTraLaiVay(635) là lũy kế số phân phát sinh bên Nợ của TK 635 đối với các chứng tự được chọn nghiệp vụ là Chi chi phí lãi vay, đưa ra trả lãi vay.PhatsinhNO_ChiTietTheoHD_SXKD => Ví dụ: PhatsinhNO_ChiTietTheoHD_SXKD(11) là lũy kế số phân phát sinh bên Nợ của những TK bao gồm đầu 11 đối với các chứng từ bỏ được chọn chuyển động LCTT là Hoạt động cấp dưỡng kinh doanh.PhatsinhCO => Ví dụ: PhatsinhCO(515) là luỹ kế số phát sinh bên Có của TK 515 vào kỳ báo cáo.PhatsinhCO_ChiTietThanhlyTSCD_BDSDT => Ví dụ: PhatsinhCO_ChiTietThanhlyTSCD_BDSDT(711) là lũy kế số tạo nên bên tất cả của TK 711 đối với những chứng tự được chọn nghiệp vụ là Nghiệp vụ thanh lý nhượng bán TSCĐ, BĐSĐT.PhatsinhCO_ChiTietDGLaiTSGVDT => Ví dụ: PhatsinhCO_ChiTietDGLaiTSGVDT(711) là lũy kế số gây ra bên bao gồm của TK 711 đối với những chứng từ bỏ được chọn nghiệp vụ là Đánh giá lại tài sản góp vốn, đầu tư.PhatsinhCO_ChiTietBanThuHoiDTTC => Ví dụ: PhatsinhCO_ChiTietBanThuHoiDTTC(515) là lũy kế số phân phát sinh bên Nợ của TK 515 đối với các chứng tự được chọn nghiệp vụ là Bán, thu hồi những khoản đầu tư chi tiêu tài chính.PhatsinhCO_ChiTietLai => Ví dụ: PhatsinhCO_ChiTietLai(515) là lũy kế số phân phát sinh mặt Nợ của TK 515 đối với các chứng trường đoản cú được chọn nhiệm vụ là Lãi mang lại vay, lãi tiền gửi, cổ tức và lợi nhuận được chia, lãi đầu tư chi tiêu định kỳ.PhatsinhCO_ChiTietTheoHD_SXKD => Ví dụ: PhatsinhCO_ChiTietTheoHD_SXKD(11) là lũy kế số vạc sinh mặt Có của các TK bao gồm đầu 11 đối với các chứng trường đoản cú được chọn hoạt động LCTT là Hoạt động thêm vào kinh doanh.
1.5. Thuyết minh report tài chính


Chuyên mục: Domain Hosting
App live show