Kết nối sql với visual studio with, cách kết nối sql server trong c# winforms

     

Trong nội dung bài viết này mình đang hướng dẫn các bạn cách liên kết SQL vps trong C# Winforms. Đây là bước đầu tiên và đặc biệt quan trọng nhất khi các muốn thao tác làm việc được với SQL Server.

Bạn đang xem: Kết nối sql với visual studio with, cách kết nối sql server trong c# winforms

*


*

Mỗi một số loại cơ sở tài liệu sẽ thực hiện một namespace tương ứng, trong trường hợp làm việc với database SQL vps thì namespace là System.Data.SqlClient. Để kết nối tới SQL vps ta sử dụng đối tượng người sử dụng SqlConnection vào C#, đây là một class có trong namespace System.Data.SqlClient.

1. Kết nối CSDL với quyền chứng thực của Windows trong C#

Khi liên kết với cơ sở dữ liệu SQL server với quyền chứng thực của Windows thì chuỗi kết nối sẽ không tồn tại hai thuộc tính User Id với Password. Nuốm vào đó, chuỗi kết nối sẽ sở hữu thuộc tính Integrated Security = SSPI hoặc Integrated Security = True.


string _connectionString = "server=.; database=hoadon;integrated security=true";//hoặcstring _connectionString = "server=.;database=hoadon;integrated security = SSPI";
Ngoài ra trực thuộc tính database còn có thể thay thế bởi Initial Catalog. Sau đấy là một số nằm trong tính của chuỗi kết nối connectionString.

Bài viết này được đăng tại

Data Source or Server: Tên sever hay địa chỉ IP sever nơi cơ sở dữ liệu hoạt động.Database or Initial Catalog: tên của CSDL bọn họ muốn sử dụng.Connection Timeout: Quy định thời hạn chờ của ADO.NET cho liên kết thành công. Nếu quá thời gian này mà lại vẫn chưa liên kết được họ sẽ nhận được thông báo lỗi nước ngoài lệ Connection Timeout.Integrated Security=True or Integrated Security=SSPI: Nếu họ muốn phép tắc đăng nhập SQL Server thực hiện quyền chứng thực của hệ quản lý Windows.

2. Liên kết CSDL với quyền xác nhận của SQL vps trong C#


Trong trường hợp chúng ta muốn kết nối với SQL Server bởi quyền xác nhận của SQL vps thì chỉ cần thay Integrated Security=True bằng hai thông số User Id với PWD.

User Id: tài khoản được tạo bởi vì SQL hệ thống (giả sử là sa, đấy là tài khoản tối đa trong SQL Server)PWD: mật khẩu của tài khoản muốn liên kết (giả sử là bimat).

Ví dụ:


ConnetionString = "Server=.; Database=Student;Connection Timeout-60; User Id=sa;Password=pass";//hoặcConnectionString = "Server=.;Database=Student;Connection Timeout=60;User Id=sa; PWD=pass";
*Lưu ý: Chuỗi kết nối (Connection) rất cần được được mở trước khi thực hiện các thao tác với CSDL. Sau khi xong xuôi thao tác cùng với CSDL, thì cần được đóng chuỗi bị tiêu diệt nối để giải phóng tài nguyên đến hệ thống.

3. Tập tin lưu trữ chuỗi kết nối

Để được cho phép người dùng tất cả thể cấu hình giá trị cho các thuộc tính vào chuỗi kết nối cơ sở dữ liệu, chúng ta cũng có thể sử dụng những loại định hình file như: *.ini, *.txt. Tuy nhiên, khi thao tác với .NET, chúng ta có thể sử dụng file App.config với cấu trúc nội dung được tổ chức theo dạng XML.

*Lưu ý: App.config là file có định dạng XML được reviews từ phiên bạn dạng .NET 1.0. Nó mang đến phép họ khai báo những tham số cùng với giá trị và các chỉ thị khác.

Ví dụ: Khi chúng ta kết nối SQL server với file App.config.


Hoặc theo hình thức như sau:


4. Mở với đóng chuỗi liên kết trong C#

Sau lúc khai báo cùng khởi tạo đối tượng người sử dụng SqlConnection theo những cách sinh hoạt trên, họ sẽ triển khai mở kết nối với CSDL bằng phương pháp gọi phương thức Open().


SqlConnection.Open();
Chú ý: để đánh giá tính thích hợp lệ của người dùng khi singin CSDL, chúng ta cần khai báo nhằm mở csdl với chuỗi kết nối theo hai quyền truy cập của Windows và SQL Server.

Sau lúc mở kết nối và thao tác với CSDL kết thúc thì tiến hành đóng liên kết bằng cách làm Close().

Xem thêm: Hướng Dẫn Cài Đặt Joomla Trên Xampp, Hướng Dẫn Cài Đặt Joomla 3


SqlConnection.Close();
Các bạn chú ý chỉ mở chuỗi liên kết khi quan trọng và đóng góp ngay nếu không sử dụng mang đến CSDL hoặc ngay sau khoản thời gian hoàn tất làm việc với CSDL.

5. Ví dụ liên kết SQL hệ thống trong C#

Trong ví dụ này bản thân sẽ thực hiện tạo một Form hình ảnh với hai quyền truy cập Windows và SQL Server. Sau đó xử lý một số sự kiện và chức năng của các điều khiển và tinh chỉnh trên Form. Ở các bài trước mình đã hướng dẫn về các tinh chỉnh trong Winforms, các chúng ta có thể xem lại nhé.

Việc đầu tiên chúng ta cần tạo thành Form đồ họa như trên, kế tiếp đặt tên mang lại từng tinh chỉnh và điều khiển để dễ gọi trong lúc viết code. Phần này tôi đã hướng dẫn khôn cùng kỹ ở các bài trước, vậy yêu cầu mình sẽ không còn hướng dẫn cụ thể nữa. Các bạn có thể xem lại tại đây.

Tạo User ID với Password vào SQL Server

Tiếp mang lại ta sẽ tạo User Id cùng Password đến quyền đăng nhập bởi SQL Server, ví dụ như sau:

Bước 1: Đăng nhập vào SQL Server.

Bước 2: Click chuột cần vào Logins và lựa chọn New Login.

Sau khi chọn New Login, thì một cửa sổ mới hiện tại ra. Điền không thiếu thốn thông tin quan trọng khi chế tạo User.

Bước 3: lựa chọn database cơ mà User được truy cập đến, bởi cách click chuột phải vào User vừa mới được chế tác và chọn Properties.

Một hành lang cửa số mới hiện nay ra, lúc ấy ta chọn Database cơ mà User này sẽ truy vấn trong mục User Mapping.

Bước 4: cấp quyền User.

Ở đây mình chỉ sử dùng quyền Connect để demo mà thôi. Các chúng ta cũng có thể cho phép các quyền khác nữa, tùy vào công tác của User. Chúng ta sẽ nhấn vào phải vào thương hiệu Database muốn chất nhận được kết nối với thao tác, kế tiếp chọn vào properties.

Tiếp mang đến sẽ chọn các quyền mang lại User này, tại đây mình lựa chọn quyền truy cập Connect trong mục Permissions.

Như vậy là họ đã tạo xong xuôi User Id với Password vào SQL Server, hiện thời có thể sử dụng tài khoản đó để singin từ C# rồi đấy.

Bây giờ sẽ xử trí sự kiện cho các điều khiển, cụ thể là Button "Connect" và các RadioButton lúc click vào để chọn cơ chế truy cập.

Xử lý sự kiện cho những RadioButton

Ta sẽ cách xử trí sự khiếu nại khi người dùng Click vào RadioButton, ví dụ như sau:

Khi người dùng click vào RadioButton "Chứng thực bằng Windows", thì ta đã hiện nhị Textbox "Server" cùng "Database" cho tất cả những người dùng điền. Còn hai Textbox "Tài khoản" với "Mật khẩu" đang ẩn đi dưới chính sách ReadOnly.Khi người dùng click vào RadioButton "Chứng thực bằng SQL Server" thì ta đã hiện cả tư TextBox cho người dùng điền vào.

private void rdbWindows_CheckedChanged(object sender, EventArgs e) txtTaiKhoan.ReadOnly = true; txtMatKhau.ReadOnly = true; txtTenDb.ReadOnly = false; txtTenServer.ReadOnly = false;private void rdbSQL_CheckedChanged(object sender, EventArgs e) txtTaiKhoan.ReadOnly = false; txtMatKhau.ReadOnly = false; txtTenDb.ReadOnly = false; txtTenServer.ReadOnly = false;

Xử lý sự kiện mang đến button "Connect"

Ta sẽ giải pháp xử lý sự kiện mang lại button "Connect". Nếu người tiêu dùng chọn quyền truy vấn bằng Windows thì ta tạo thành chuỗi kết nối bằng quyền truy vấn tập Windows. Trái lại nếu người dùng chọn vào quyền truy cập SQL vps thì ta cũng trở thành tạo chuỗi kết nối bằng SQL server với thông tin tài khoản và mật khẩu.


private void btnConnect_Click(object sender, EventArgs e) try SqlConnection conn = new SqlConnection(); string connectionstring = ""; if (rdbWindows.Checked == true) connectionstring = "server=" + txtTenServer.Text; connectionstring += ";database=" + txtTenDb.Text; connectionstring += ";integrated security=true"; conn.ConnectionString = connectionstring; else connectionstring = "server=" + txtTenServer.Text; connectionstring += ";database=" + txtTenDb.Text; connectionstring += ";uid=" + txtTaiKhoan.Text; connectionstring += ";pwd=" + txtMatKhau.Text; conn.ConnectionString = connectionstring; conn.Open(); MessageBox.Show("ket noi thanh cong"); conn.Close(); catch (Exception ex) MessageBox.Show(ex.Message);
Kết quả: khi người tiêu dùng nhập đúng các thông tin và chọn vào button "Connect".

Code hoàn chỉnh kết nối SQL hệ thống trong C#


using System;using System.Collections.Generic;using System.ComponentModel;using System.Data;using System.Data.SqlClient;using System.Drawing;using System.Linq;using System.Text;using System.Threading.Tasks;using System.Windows.Forms;namespace Connection_to_Database public partial class Form1 : khung public Form1() InitializeComponent(); private void Form1_Load(object sender, EventArgs e) rdbWindows.Checked = true; txtMatKhau.ReadOnly = true; txtTaiKhoan.ReadOnly = true; private void rdbWindows_CheckedChanged(object sender, EventArgs e) txtTaiKhoan.ReadOnly = true; txtMatKhau.ReadOnly = true; txtTenDb.ReadOnly = false; txtTenServer.ReadOnly = false; private void rdbSQL_CheckedChanged(object sender, EventArgs e) txtTaiKhoan.ReadOnly = false; txtMatKhau.ReadOnly = false; txtTenDb.ReadOnly = false; txtTenServer.ReadOnly = false; private void btnCancel_Click(object sender, EventArgs e) DialogResult dg = MessageBox.Show("Bạn cũng muốn thoát?", "Thông báo", MessageBoxButtons.OKCancel, MessageBoxIcon.Question); if(dg == DialogResult.OK) Application.Exit(); private void btnConnect_Click(object sender, EventArgs e) try SqlConnection conn = new SqlConnection(); string connectionstring = ""; if (rdbWindows.Checked == true) connectionstring = "server=" + txtTenServer.Text; connectionstring += ";database=" + txtTenDb.Text; connectionstring += ";integrated security=true"; conn.ConnectionString = connectionstring; else connectionstring = "server=" + txtTenServer.Text; connectionstring += ";database=" + txtTenDb.Text; connectionstring += ";uid=" + txtTaiKhoan.Text; connectionstring += ";pwd=" + txtMatKhau.Text; conn.ConnectionString = connectionstring; conn.Open(); MessageBox.Show("ket noi thanh cong"); conn.Close(); catch (Exception ex) MessageBox.Show(ex.Message);
Như vậy là chúng ta đã search hiểu ngừng cách kết nối với SQL hệ thống trong C# Winforms. Ở bài tiếp theo mình đang tiếp tục ra mắt cách sinh sản Form singin với các Account được tàng trữ trong SQL Server, chúng ta chú ý theo dõi và quan sát nhé !!!


Chuyên mục: Domain Hosting