Kết nối eclipse với sql server

     

Để kết nối Java cùng với SQL Server bởi JDBC, mang sử bạn đã chế tác bảng vào SQL Server, chúng ta cần làm theo 4 bước sau:

địa chỉ cửa hàng thư viện sqljdbc4x.jar vào project tương xứng với phiên bạn dạng JDK nhiều người đang sử dụng. Định nghĩa URL của database với username + password để truy cập vào database đó. Đăng cam kết JDBC driver cho SQL server và cấu hình thiết lập kết nối.

cụ thể về việc liên kết ứng dụng Java cùng với cơ sở tài liệu SQL Server bằng JDBC được thể hiển vào ví dụ dưới đây.
Bạn đang xem: Kết nối eclipse với sql server

lấy ví dụ về kết nối Java cùng với SQL hệ thống

chế tác bảng "student" trong các đại lý dữ liệu có tên "testdb" vào SQL vps với câu lệnh như sau:


CREATE TABLE student ( id INT NOT NULL, name NVARCHAR (32) NOT NULL, address NVARCHAR (32) NOT NULL, PRIMARY KEY (id));

INSERT INTO student(id, name, address) VALUES (1, N"Công", "Hanoi");INSERT INTO student(id, name, address) VALUES (2, N"Dung", "Vinhphuc");INSERT INTO student(id, name, address) VALUES (3, N"Ngôn", "Danang");INSERT INTO student(id, name, address) VALUES (4, N"Hạnh", "Hanoi")
sau khoản thời gian thực thi những câu lệnh trên bọn họ có được tài liệu như sau:

*

tạo ra chương trình để liên kết và hiển thị dữ liệu của bảng "student" ra màn dường như sau:

File: ConnectSQLServerExample.java
Xem thêm: Kinh Doanh Gì Sẽ Là Xu Hướng Kinh Doanh Năm 2017, 5 Xu Hướng Thương Mại Điện Tử Năm 2017

package vn.jdomain.vn.jdbc;import java.sql.Connection;import java.sql.DriverManager;import java.sql.ResultSet;import java.sql.Statement;public class ConnectSQLServerExample private static String DB_URL = "jdbc:sqlserver://localhost:1433;" + "databaseName=testdb;" + "integratedSecurity=true"; private static String USER_NAME = "sa"; private static String PASSWORD = "1234567890"; /** * main * *
param args */ public static void main(String args<>) try // connnect khổng lồ database "testdb" Connection conn = getConnection(DB_URL, USER_NAME, PASSWORD); // crate statement Statement stmt = conn.createStatement(); // get data from table "student" ResultSet rs = stmt.executeQuery("select * from student"); // show data while (rs.next()) System.out.println(rs.getInt(1) + " " + rs.getString(2) + " " + rs.getString(3)); // close connection conn.close(); catch (Exception ex) ex.printStackTrace(); /** * create connection * *
return connection */ public static Connection getConnection(String dbURL, String userName, String password) Connection conn = null; try Class.forName("com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver"); conn = DriverManager.getConnection(dbURL, userName, password); System.out.println("connect successfully!"); catch (Exception ex) System.out.println("connect failure!"); ex.printStackTrace(); return conn;
Recent Updates sắp đến Tết 2023 Rồi! - Còn từng nào ngày nữa là cho tết 2023?Java Swing - bài tập làm chủ sinh viên vào javaLinkedList trong javaArrayList vào javaBài tập java có lời giảiSử dụng Javascript trong HTMLToán tử vệt 2 chấm (::) vào Java 8Lambda Expression - Biểu thức Lambda vào java 8Bài tập Java - sắp xếp nhanh (Quick Sort) trong JavaBài tập Java - thu xếp chèn (Insertion Sort) trong JavaBài tập Java - sắp xếp nổi bong bóng (Bubble Sort) trong JavaBài tập thống trị sinh viên vào JavaHashSet trong java

*


Chuyên mục: Domain Hosting