Đọc từng dòng trong file c file trong python, Đọc nội dung file theo dòng trong c

     

Chương trước đã giải thích về các thiết bị nhập – xuất tiêu chuẩn được giải pháp xử lý bởi ngôn từ C. Ở chương này bọn họ sẽ thấy cách lập trình viên tạo, mở và đóng những file văn phiên bản hoặc tệp tin nhị phân với những dữ liệu giữ trữ.

Bạn đang xem: Đọc từng dòng trong file c file trong python, Đọc nội dung file theo dòng trong c

Một file trình diễn một chuỗi các bytes, không kể sẽ là file văn bản hay file nhị phân. Ngữ điệu lập trình C cung cấp các hàm truy cập mức độ cao cũng như thấp (mức hệ điều hành) để làm việc với tệp tin trên trang bị lưu trữ. Chương này sẽ chuyển bạn tới các cách gọi hàm đặc biệt cho việc cai quản file.

Mở tệp tin trong C

Bạn rất có thể sử dụng hàm fopen() để chế tác file new hoặc để mở những file đang tồn tại. Giải pháp gọi này vẫn khởi tạo đối tượng người dùng loại FILE, mà bao gồm thông tin quan trọng để tinh chỉnh và điều khiển luồng. Dưới đấy là một cách gọi hàm:

FILE *fopen( const char * ten_file, const char * che_do );Ở đây, ten_file là 1 chuỗi, được đánh giá như tên file và cực hiếm che_do tầm nã cập rất có thể là hầu như giá trị bên dưới đây:

ModeMiêu tả
rMở những file sẽ tồn trên với mục đích đọc
wMở những file với mục tiêu ghi. Nếu những file này chưa tồn tại thi file bắt đầu được tạo ra ra. Ở đây, chương trình ban đầu ghi nội dung từ phần bắt đầu của file
aMở file văn bạn dạng cho câu hỏi ghi ở chính sách ghi tiếp theo vào cuối, trường hợp nó chưa xuất hiện thì file new được tạo. Đây là lịch trình ghi câu chữ với phần cuối của file vẫn tồn tại.
r+Mở tệp tin văn bản với mục đích đọc với ghi.
w+Mở một tệp tin văn phiên bản cho chế độ đọc cùng ghi. Nó làm trắng file vẫn tồn tại nếu file này còn có và tạo mới nếu tệp tin này chưa có.
a+Mở file đang tồn trên với mục tiêu đọc cùng ghi. Nó tạo file mới còn nếu không tồn tại. Việc đọc tệp tin sẽ bắt đầu đọc từ đầu nhưng ghi file đã chỉ ghi vào thời gian cuối file.

Xem thêm: 21 Phần Mềm Dịch Văn Bản Tiếng Anh Sang Tiếng Việt Online, 14 Cách Dịch Văn Bản Tiếng Anh Sang Tiếng Việt

Nếu bạn làm việc với những file nhị phân, chúng ta có thể có các cách truy nã xuất thay cho những trường vừa lòng trên như sau:

"rb", "wb", "ab", "rb+", "r+b", "wb+", "w+b", "ab+", "a+b"

Đóng tệp tin trong C

Để đóng góp 1 file bạn có thể sử dụng hàm fclose() bên dưới đây:

int fclose( file *fp );Hàm fclose( ) trả về cực hiếm zero nếu thành công xuất sắc hoặc EOF nếu bao gồm lỗi trong quá trình đóng file. Hàm này thực tiễn xóa những dữ liệu trong cỗ đệm đối với file, đóng góp file với giải phóng bộ nhớ được sử dụng với file. EOF là một trong hằng số được quan niệm trong phần stdio.h.

Có các hàm phong phú được hỗ trợ bởi thư viện chuẩn của ngữ điệu C để đọc và ghi từng cam kết tự và trong một dạng với con số ký tự cố gắng định. Bọn họ sẽ chu đáo trong ví dụ sau đây:

Ghi tới một file trong C

Dưới đấy là hàm dễ dàng và đơn giản nhất để triển khai việc ghi những ký tự riêng rẽ tới một luồng:

int fputc( int c, tệp tin *fp );Hàm fputc() ghi các ký tự với mức giá trị thông số c đến một luồng ra tham chiếu bởi con trỏ fp. Nó sẽ trả về ký kết tự được ghi nếu thành công xuất sắc hoặc EOF nếu gồm lỗi. Chúng ta cũng có thể sử dụng hàm tiếp sau đây để ghi một chuỗi kết thúc bằng ký tự null mang đến một luồng:

int fputs( const char *s, tệp tin *fp );Hàm fputs() ghi chuỗi s mang lại một luồng ra tham chiếu do fp. Nó trả về một quý giá không âm nếu thành công xuất sắc và trả về ký tự EOF nếu xảy ra một lỗi. Bạn có thể sử dụng hàm int fprintf(FILE *fp,const char *format, ...) để ghi một chuỗi ra tệp tin . Thử ví dụ dưới đây:

Bạn phải chắc chắn rằng bạn tất cả thư mục /tmp, còn nếu như không có, bạn phải tạo thư mục này trên thiết bị bạn.

#include main() file *fp; fp = fopen("vidu.txt", "w+"); fprintf(fp, "Vi du kiem tra say mê fprintf ... "); fputs("Vi du kiem tra tê mê fputs ... ", fp); fclose(fp);Khi đoạn code bên trên được biên dịch và thực hiện, nó chế tác file mới là vidu.txt với ghi vào kia 2 cái của 2 hàm không giống nhau. Cùng đọc file này ở chỗ tiếp theo.

Đọc tệp tin trong C

Dưới đây là hàm đơn giản và dễ dàng nhất để đọc một cam kết tự riêng rẽ rẽ từ file:

int fgetc( tệp tin * fp );Hàm fgetc() đọc một ký kết tự từ 1 file tham chiếu bởi nhỏ trở fp. Giá trị trả về là ký tự phát âm được giả dụ thành công, và trong trường thích hợp lỗi trả về EOF. Hàm bên dưới đây có thể chấp nhận được bạn đọc chuỗi xuất phát điểm từ một luồng:

char *fgets( char *buf, int n, tệp tin *fp );Hàm fgets() hiểu n-1 cam kết tự từ 1 luồng vào tham chiếu vị fp. Nó copy chuỗi hiểu đến bộ đệm buf, gán cam kết tự null vào xong xuôi chuỗi.

Nếu hàm gặp gỡ phải một cam kết tự newline (dòng mới) (xuống dòng) " " hoặc ký kết tự EOF trước khi đọc được con số tối đa các ký tự, nó sẽ chỉ trả về các ký tự cho đến ký từ xuống dòng và ký kết tự xuống loại mới. Chúng ta có thể sử dụng hàm int fscanf(FILE *fp, const char *format, ...) nhằm đọc chuỗi xuất phát điểm từ một file, nhưng mà dừng bài toán đọc ở khoảng chừng trắng đầu tiên chạm chán phải:

#include main() file *fp; char buff<255>; fp = fopen("vidu.txt", "r"); fscanf(fp, "%s", buff); printf("1 : %s ", buff ); fgets(buff, 255, (FILE*)fp); printf("2: %s ", buff ); fgets(buff, 255, (FILE*)fp); printf("3: %s ", buff ); fclose(fp);Biên dịch cùng chạy chương trình C trên, thứ nhất nó đọc từ tệp tin được chế tạo ra từ quanh vùng trước với in ra tác dụng sau đây:

*

Cùng xem một chút chi tiết hơn về điều đã xẩy ra tại đây. Đầu tiên fscanf() chỉ phát âm This cũng chính vì sau đó nó chạm mặt phải lốt cách, tiếp theo sau hàm fgets() trả về các dòng còn lại cho đến khi gặp ký từ cuối file. Sau cuối nó call hàm fgets() nhằm đọc trọn vẹn dòng lắp thêm 2.

Hàm Nhập – Xuất nhị phân vào C

Dưới đây là hai hàm, có thể sử dụng cho vấn đề input với output nhị phân:

size_t fread(void *ptr, size_t kich_co_cua_cac_phan_tu, size_t so_phan_tu, tệp tin *ten_file);size_t fwrite(const void *ptr, size_t kich_co_cua_cac_phan_tu, size_t so_phan_tu, file *ten_file);Cả 2 hàm bên trên được thực hiện để đọc với ghi những khối bộ nhớ, thường là các mảng hoặc cấu trúc.


Chuyên mục: Domain Hosting