Dang nhap phổ cập giáo dục chống mù chữ

     

-Bước 1: Mở trình chăm bẵm Web lên cùng gõ đường dẫn http://pcgd.moet.gov.vn vào thanh add củatrình duyệt y Web. (Máy tính đã được liên kết Internet)

Domain Hosting