Code thêm sửa xóa trong laravel

     
Bài học này sẽ giúp các bạn tiến hành xóa một dữ liệu không mong muốn.Kết quả bài trước ta có trang hiển thị bảng dữ liệu sau http://localhost:82/admin/news:


Bạn đang xem: Code thêm sửa xóa trong laravel

*

Chuẩn bị

Việc xóa dữ liệu sẽ không phức tạp như các thao tác khác, việc cần làm là nhận diện dữ liệu cần xóa thông qua id, sau đó tiến hành xử lý xóa dữ liệu, ta làm các thao tác sau:Thêm liên kết sao cho click vào sẽ gửi id tới trang xử lý xóa dữ liệu.Viết Controller điều khiển việc xóa dữ liệu.Cuối cùng là tạo một Route điều hướng dữ liệu từ Controller sang view.Bạn đang xem: Code thêm sửa xóa trong laravel

Các file xử lý sẽ thuộc cấu trúc sau:

myproject

app

Http

Controllers

Admin

resources

views

admin

routes

Thêm liên kết xóa dữ liệu cho /resources/views/admin/news.blade.php

Liên kết cần chứa id để có thể nhận dạng dữ liệu cần xóa, liên kết này ta viết dạng form submit dữ liệu, action tới trang trang xử lý delete (thực ra là điều hướng tới Controller xử lý dữ liệu), phương thức được sử dụng là DELETE, ta viết như sau:
Xem thêm: 15 Thủ Thuật Tăng Tốc Win 8 Đơn Giản Bạn Nên Biết Khi Sử Dụng Win 8, 8 /8

*

Thực hiện xóa dữ liệu

Thêm nội dung Controller

Thêm nội dung cho function show($id) của Controller AdminNewsController để gọi trang view xem danh sách:

/** * Remove the specified resource from storage. * * param int $id * return \Illuminate\Http\Response */ public function destroy($id) { $news = News::find($id); $news->delete(); return redirect()->action("Admin\")->with("success","Dữ liệu xóa thành công."); }$news = News::find($id);: chọn dữ liệu đúng với điều kiện id bằng với id nhận được từ form.$news->delete();: tiến hành xóa dữ liệu với id tương ứng.Thêm nội dung RouteTa thêm vào Route /routes/web.php nội dung sau:

Route::DELETE("/admin/news/delete/{id}", "Admin\AdminNewsControllerdestroy");DELETE: sử dụng phương thức DELETE để điều hướng dữ liệu xóa./admin/news/delete/{id}: đường dẫn tới delete với id được xác định.Admin\AdminNewsController: thư mục Admin chứa Controller AdminNewsController.destroy: đây là function destroy($id) trong Controller AdminNewsController.Thực hiện xóa dữ liệuMở trang http://localhost:82/admin/news lên trình duyệt, click vào button Delete bất kỳ (VD: button có ID 4) ta sẽ xem được kết quả sau:


*

Ta thấy mục có ID là 4 đã được xóa.

Laravel - update

Laravel - tổng kết

PHP

HƯỚNG DẪN HỌCHướng dẫn XAMPPHướng dẫn học LaravelHướng dẫn học XHTML & HTML5Bài tập HTML & HTML5Hướng dẫn học CSSHướng dẫn học CSS3Bài tập CSS & CSS3Hướng dẫn học SCSSHướng dẫn học ResponsiveHướng dẫn học jQueryBài tập jQueryHướng dẫn học ES6Hướng dẫn học React.jsHướng dẫn học WebpackHướng dẫn XAMPPHướng dẫn học PHPHướng dẫn học LaravelHướng dẫn học htaccessTHAM KHẢOCHUYÊN ĐỀGÓP Ý - LIÊN HỆ

Hướng dẫn học


Chuyên mục: Domain Hosting