Code bài viết liên quan wordpress

     
*

Code related post wordpress không có thumbnail

Code related post wordpress này khá cơ bản tuy nhiên được không hề ít người tiêu dùng.

*
Hình ảnh minh họa khi hoàn thành

term_id; $args=array( "category__in" => $category_ids, "post__not_in" => array(get_the_ID()), "posts_per_page" => 5, // So bai viet dc hien thi ); $my_query = new wp_query($args); if( $my_query->have_posts() ): emang lại "

Các tin khác

"; while ($my_query->have_posts()):$my_query->the_post(); ?> "; endif; wp_reset_query(); echo "


Bạn đang xem: Code bài viết liên quan wordpress

";}?>Code css

.relatedcat margin: 20px 0 0; background: #fff; border: 1px solid #bce8f1; border-radius: 4px; padding: 10px;.relatedcat h3 color: #fff; margin: -10px -10px 10px; font-size: 21px; background: #5d86dc; padding: 10px; font-weight: 500; line-height: normal;.relatedmèo ul margin-left: 0;.relatedcat ul li list-style-type: none; color: #222; font-size: 16px; line-height: 24px; overflow: hidden; border-bottom: 1px dashed #ccc; padding: 6px 0;.relatedcat ul li a color: #222;Dạng 3 cột và 2 hàng

term_id; $args=array( "category__in" => $category_ids, "post__not_in" => array(get_the_ID()), "posts_per_page" => 6, // So bai viet dc hien thi ); $my_query = new wp_query($args); if( $my_query->have_posts() ): echo "

Bài viết thuộc công ty đề:

"; while ($my_query->have_posts()):$my_query->the_post(); ?> "; endif; wp_reset_query(); eđến "
*

.bai-viet-lien-quan liêu margin-top: 2em; border-top: 1px solid #EEE;.bai-viet-lien-quan tiền h3 font-size: 19px; color: black;margin: 20px auto; position: relative;.bai-viet-lien-quan tiền ul display: inline-block; margin: 0; width: 100%;.bai-viet-lien-quan ul li list-style: none; width: 33%; color: graytext; float: left; padding-left: 4px; padding-right: 5px;.bai-viet-lien-quan tiền ul li .box-image img height: 120px; border-radius: 4px; object-fit: cover; object-position: center;.bai-viet-lien-quan h4 font-size: 15px; color: black; line-height: 19px; padding-top: 7px; height: 64px; overflow: hidden;


Xem thêm: Kiếm Tiền Trên Youtube Như Thế Nào, Họ Kiếm Tiền Như Thế Nào

truyền thông media only screen & (max-width: 600px) .bai-viet-lien-quan lại ul li width: 50%;.bai-viet-lien-quan ul li .box-image img height: 90px; }

*

.bai-viet-lien-quan margin-top: 2em; border-top: 1px solid #EEE;.bai-viet-lien-quan liêu h3 font-size: 19px; color: black;margin: 20px auto; position: relative;.bai-viet-lien-quan lại ul display: inline-block; margin: 0; width: 100%;.bai-viet-lien-quan liêu ul li color: graytext; padding-left: 4px; padding-right: 5px; list-style: none; margin: 0 tự động 15px; display: block; width: 50%; position: relative; overflow: hidden; float: left;.bai-viet-lien-quan ul li .box-image img object-fit: cover; object-position: center; width: 72px; height: 72px; padding: 0; margin: 0 15px 0 0; overflow: hidden; float: left; display: flex; border-radius: 3px; align-items: center; justify-content: center;.bai-viet-lien-quan tiền h4 font-size: 15px; color: black; line-height: 19px; padding-top: 7px; height: 64px; overflow: hidden;
truyền thông only screen and (max-width: 600px) .bai-viet-lien-quan ul li width: 100%;.bai-viet-lien-quan lại ul li .box-image img height: 90px; }Một hình dạng hiển thị bài xích related post title bài viết đề lên hình hình họa. Với hình trạng bài viết này các bạn nên làm để hiện vẻ bên ngoài 1 mặt hàng với 3 cột vẫn đẹp tuyệt vời nhất. Tìm ‘posts_per_page’ => 6 với sửa số 6 thành số 3 với tận thưởng.

*

.bai-viet-lien-quan lại margin-top: 2em; border-top: 1px solid #EEE;.bai-viet-lien-quan lại h3 font-size: 19px; color: black;margin: 20px auto; position: relative;.bai-viet-lien-quan lại ul display: inline-block; margin: 0; width: 100%;.bai-viet-lien-quan lại ul li list-style: none; color: graytext; margin: 6px 6px 6px; float: left; width: 31.32%; position: relative;.bai-viet-lien-quan ul li .box-image img height: 120px; border-radius: 4px; object-fit: cover; object-position: center;.bai-viet-lien-quan liêu h4 background: rgba(0, 0, 0, 0.5); color: #fff; font-size: 12px; line-height: 21px; overflow: hidden; width: 90%; bottom: 0; padding: 0px 0 10px; text-align: left; position: absolute;
truyền thông media only screen and (max-width: 600px) .bai-viet-lien-quan tiền ul li width: 100%;.bai-viet-lien-quan liêu ul li .box-image img height: 100px; }

Chuyên mục: Domain Hosting