Hướng dẫn cài giao diện cho centos 7, cài giao diện Đồ họa cho centos 7

     

Bài viết này đang hướng dẫn chúng ta cài giao diện bối cảnh GUI và VNC vps trên VPS CentOS 7. để ý là nội dung bài viết này thực hiện CentOS 7 nhé.

Bạn đang xem: Hướng dẫn cài giao diện cho centos 7, cài giao diện Đồ họa cho centos 7

Cập nhật CentOS

Dùng lệnh update hệ thống

yum -y update

Cài đặt giao diện hình ảnh GUI

Cài để gói đồ họa cho CentOS

yum groupinstall "GNOME Desktop"

*

y với enter. Để bước đầu cài đặt.

*

Quá trình thiết lập hơi lâu, chờ cho lúc cài xong.

*

Cài đặt vnc-server

yum install tigervnc-serverGõ yenter

*

Thêm VNC user

useradd vncmozCấu hình TightVNC, chúng ta copy file cấu hình ra, cùng tiếng hành sửa

cp /lib/systemd/system/vncserver
.service /etc/systemd/system/vncserver
:2.serviceSố 2 ở đây sẽ là port. Kế tiếp sửa file new copy bằng lệnh sau:

vi /etc/systemd/system/vncserver
:2.serviceNhấn insert nhằm sửa file

Type=forking# Clean any existing files in /tmp/.X11-unix environmentExecStartPre=/bin/sh -c '/usr/bin/vncserver -kill %i > /dev/null 2>&1 || :'ExecStart=/usr/sbin/runuser -l -c "/usr/bin/vncserver %i"PIDFile=/home//.vnc/%H%i.pidExecStop=/bin/sh -c '/usr/bin/vncserver -kill %i > /dev/null 2>&1 || :'Sửa thành user vẫn tạo

*

Nhấn Esc để thoát cùng gõ :wq! rồi nhấn Enter để lưu giữ lại.

Xem thêm: Cách Vẽ Chú Bộ Đội Đơn Giản Nhất, Cách Vẽ Chân Dung Chú Bộ Đội Đẹp, Đơn Giản Nhất

Cho phép vnc truy cập từ kết nối bên phía ngoài với cái lệnh sau (Nếu không, firewall đang chặn kết nối đến vnc).

firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service vnc-serverKhởi cồn lại firewall

firewall-cmd --reloadTiếp mang đến chuyển lịch sự user bắt đầu tạo.

su - vncmozNhập lệnh

vncserverTạo mật khẩu, với nhắc lại.

Khởi đụng lại hệ thống

Gõi lệnh sau

su -systemctl daemon-reloadNhập mật khẩu đăng nhập root. Tiếp cho bất tính năng khởi động cùng VPS.

systemctl enable vncserver
:2.serviceKhởi động vncserver

systemctl start vncserver
:2.service

Kết nối

Để kết nối và sửa dụng hình ảnh GUI từ PC Windows, các bạn cần thiết lập TightVNC for Windows. Mở TightVNC đã cài, điền ip VPS cùng port vẫn cài:

*

Nhập mật khẩu

*

Kết nối thành công

*

Lời kết

Bài viết này để giúp bạn setup giao diện GUI mang lại CentOS 7 thay vì màn hình dòng lệnh truyền thống. Chúc các bạn thành công!


Chuyên mục: Domain Hosting