Các modun boi duong thuong xuyen mam non

     
*Bạn đang xem: Các modun boi duong thuong xuyen mam non

các Module BDTX Mầm Non

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĊMN13 - trung học cơ sở 9 - thpt 9 - GDTX 10 .pdfXem thiết lập xuống 601kv. 3 07:31 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân chiến thắng TP
ĊModule MN 10.pdfXem mua xuống 725kv. 2 07:30 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân win TP
ĊModule MN 11.pdfXem mua xuống 780kv. 2 07:30 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân thắng TP
ĊModule MN 12.pdfXem thiết lập xuống 878kv. 2 07:30 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân chiến thắng TP
ĊModule MN 13.pdfXem cài xuống 412kv. 2 07:30 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân chiến thắng TP
ĊModule MN 14.pdfXem thiết lập xuống 832kv. 2 07:30 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân chiến hạ TP
ĊModule MN 15.pdfXem download xuống 883kv. 2 07:30 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân chiến thắng TP
ĊModule MN 16.pdfXem download xuống 1040kv. 2 07:30 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân chiến thắng TP
Ċmodule MN 17.pdfXem sở hữu xuống 1016kv. 2 07:30 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân chiến thắng TP
Ċmodule MN 18.pdfXem thiết lập xuống 748kv. 2 07:30 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân chiến thắng TP
Ċmodule MN 19.pdfXem cài xuống 820kv. 2 07:30 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân chiến hạ TP
ĊModule MN 1.pdfXem cài xuống 617kv. 2 07:30 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân chiến hạ TP
Ċmodule MN 20.pdfXem sở hữu xuống 933kv. 2 07:30 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân chiến hạ TP
Ċmodule MN 21.pdfXem cài xuống 511kv. 2 07:30 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân chiến thắng TP
ĊModule MN 22.pdfXem thiết lập xuống 671kv. 2 07:30 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân thắng TP
ĊModule MN 23.pdfXem tải xuống 694kv. 2 07:30 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân chiến thắng TP
ĊModule MN 24.pdfXem cài đặt xuống 285kv. 2 07:30 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân chiến thắng TP
ĊModule MN 25.pdfXem cài đặt xuống 358kv. 2 07:30 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân chiến thắng TP
ĊModule MN 26.pdfXem thiết lập xuống 294kv. 2 07:30 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân thắng TP
ĊModule MN 27.pdfXem sở hữu xuống 448kv. 2 07:30 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân chiến thắng TP
ĊModule MN 28.pdfXem download xuống 428kv. 2 07:30 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân win TP
ĊModule MN 29.pdfXem tải xuống 481kv. 2 07:30 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân thắng TP
ĊModule MN 2.pdfXem download xuống 672kv. 2 07:30 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân thắng TP
ĊModule MN 30.pdfXem download xuống 762kv. 2 07:30 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân chiến hạ TP
ĊModule MN 31.pdfXem cài đặt xuống 1541kv. 2 07:30 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân win TP
ĊModule MN 32.pdfXem sở hữu xuống 985kv. 2 07:30 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân thắng TP
ĊModule MN 33.pdfXem cài xuống 232kv. 2 07:30 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân win TP
ĊModule MN 34.pdfXem sở hữu xuống 352kv. 2 07:30 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân thắng TP
ĊModule MN 35.pdfXem sở hữu xuống 485kv. 2 07:30 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân win TP
ĊModule MN 36.pdfXem cài xuống 436kv. 2 07:30 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân thắng TP
ĊModule MN 37.pdfXem mua xuống 313kv. 2 07:30 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân win TP
ĊModule MN 38.pdfXem download xuống 285kv. 2 07:30 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân chiến hạ TP
ĊModule MN 39.pdfXem sở hữu xuống 599kv. 2 07:30 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân chiến thắng TP
ĊModule MN 3.pdfXem mua xuống 674kv. 2 07:30 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân thắng TP
ĊModule MN 40.pdfXem thiết lập xuống 581kv. 2 07:30 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân thắng TP
ĊModule MN 41.pdfXem tải xuống 396kv. 2 07:30 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân thắng TP
ĊModule MN 42.pdfXem sở hữu xuống 607kv. 2 07:30 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân thắng TP
ĊModule MN 43.pdfXem mua xuống 266kv. 2 07:30 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân win TP
ĊModule MN 44.pdfXem cài xuống 416kv. 2 07:30 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân thắng TP
ĊModule MN 4.pdfXem tải xuống 1152kv. 2 07:30 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân thắng TP
ĊModule MN 5.pdfXem mua xuống 520kv. 2 07:30 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân chiến thắng TP
ĊModule MN 6.pdfXem sở hữu xuống 596kv. 2 07:30 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân chiến thắng TP
ĊModule MN 7.pdfXem sở hữu xuống 1781kv. 2 07:30 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân chiến thắng TP
ĊModule MN 8.pdfXem tải xuống 1721kv. 2 07:30 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân thắng TP
ĊModule MN 9.pdfXem download xuống 1104kv. 2 07:30 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân chiến hạ TP

những module BDTX THCS

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĊModule trung học cơ sở 10.pdfXem sở hữu xuống 341kv. 2 07:38 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân thắng TP
ĊModule trung học cơ sở 11.pdfXem cài xuống 278kv. 2 07:38 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân thắng TP
ĊModule trung học cơ sở 12.pdfXem tải xuống 312kv. 2 07:38 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân chiến hạ TP
ĊModule trung học cơ sở 13.pdfXem sở hữu xuống 278kv. 2 07:38 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân chiến hạ TP
ĊModule thcs 14.pdfXem cài đặt xuống 385kv. 2 07:38 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân chiến thắng TP
ĊModule trung học cơ sở 15.pdfXem sở hữu xuống 267kv. 2 07:38 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân chiến hạ TP
ĊModule trung học cơ sở 16.pdfXem sở hữu xuống 339kv. 2 07:38 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân thắng TP
ĊMODULE trung học cơ sở 17.pdfXem sở hữu xuống 1563kv. 2 07:38 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân chiến hạ TP
ĊMODULE trung học cơ sở 18.pdfXem cài xuống 1427kv. 2 07:38 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân thắng TP
ĊMODULE thcs 19.pdfXem mua xuống 1670kv. 2 07:38 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân chiến hạ TP
ĊMODULE thcs 1.pdfXem tải xuống 330kv. 2 07:38 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân thắng TP
ĊModule trung học cơ sở 20.pdfXem cài xuống 554kv. 2 07:38 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân thắng TP
ĊModule thcs 21.pdfXem thiết lập xuống 910kv. 2 07:38 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân thắng TP
ĊModule trung học cơ sở 22.pdfXem tải xuống 1488kv. 2 07:38 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân win TP
ĊModule trung học cơ sở 23.pdfXem thiết lập xuống 333kv. 2 07:38 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân thắng TP
ĊModule trung học cơ sở 24.pdfXem thiết lập xuống 269kv. 2 07:38 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân win TP
ĊMODULE trung học cơ sở 25 .pdfXem cài đặt xuống 256kv. 2 07:38 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân chiến hạ TP
ĊMODULE thcs 26 .pdfXem cài đặt xuống 1128kv. 2 07:38 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân chiến thắng TP
ĊMODULE trung học cơ sở 27 .pdfXem mua xuống 407kv. 2 07:38 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân thắng TP
ĊModule trung học cơ sở 28.pdfXem cài xuống 421kv. 2 07:38 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân win TP
ĊModule trung học cơ sở 29.pdfXem sở hữu xuống 281kv. 2 07:38 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân chiến thắng TP
ĊMODULE thcs 2.pdfXem thiết lập xuống 272kv. 2 07:38 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân chiến hạ TP
ĊModule thcs 30.pdfXem thiết lập xuống 311kv. 2 07:38 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân chiến thắng TP
ĊMODULE thcs 31.pdfXem mua xuống 225kv. 2 07:38 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân win TP
ĊMODULE trung học cơ sở 32.pdfXem cài xuống 277kv. 2 07:38 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân win TP
ĊMODULE trung học cơ sở 33.pdfXem thiết lập xuống 235kv. 2 07:38 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân win TP
ĊModule thcs 34.pdfXem tải xuống 448kv. 2 07:38 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân chiến hạ TP
ĊModule thcs 35.pdfXem sở hữu xuống 232kv. 2 07:38 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân chiến thắng TP
ĊModule trung học cơ sở 36.pdfXem cài xuống 347kv. 2 07:38 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân chiến thắng TP
ĊModule trung học cơ sở 37.pdfXem thiết lập xuống 443kv. 2 07:38 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân chiến hạ TP
ĊModule thcs 38.pdfXem thiết lập xuống 331kv. 2 07:38 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân win TP
ĊMODULE trung học cơ sở 39.pdfXem cài đặt xuống 294kv. 2 07:38 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân chiến thắng TP
ĊMODULE thcs 3.pdfXem cài xuống 282kv. 2 07:38 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân thắng TP
ĊMODULE trung học cơ sở 40.pdfXem tải xuống 282kv. 2 07:38 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân win TP
ĊMODULE trung học cơ sở 41.pdfXem tải xuống 259kv. 2 07:38 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân chiến thắng TP
ĊMODULE thcs 4.pdfXem mua xuống 231kv. 2 07:38 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân thắng TP
ĊMODULE thcs 5.pdfXem tải xuống 220kv. 2 07:38 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân thắng TP
ĊMODULE trung học cơ sở 6.pdfXem download xuống 175kv. 2 07:38 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân chiến thắng TP
ĊMODULE thcs 7.pdfXem download xuống 272kv. 2 07:38 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân win TP
ĊMODULE trung học cơ sở 8 .pdfXem mua xuống 332kv. 2 07:38 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân chiến thắng TPXem thêm: Hướng Dẫn Sử Dụng Skype Trên Máy Tính Nhanh Nhất, Hướng Dẫn Cài Đặt Skype Trên Máy Tính

những Module BDTX tiểu học

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĊModule TH 31.pdfXem cài xuống 190kv. 2 07:38 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân chiến thắng TP
ĊTH 01.pdfXem sở hữu xuống 629kv. 2 07:37 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân chiến hạ TP
ĊTH 02.pdfXem mua xuống 885kv. 2 07:37 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân win TP
ĊTH 03.pdfXem cài xuống 692kv. 2 07:37 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân chiến hạ TP
ĊTH 04.pdfXem cài đặt xuống 502kv. 2 07:37 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân thắng TP
ĊTH 05.pdfXem mua xuống 1412kv. 2 07:37 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân chiến thắng TP
ĊTH 06.pdfXem tải xuống 646kv. 2 07:37 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân chiến thắng TP
ĊTH 07.pdfXem mua xuống 777kv. 2 07:37 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân win TP
ĊTh 08.pdfXem thiết lập xuống 542kv. 2 07:37 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân chiến hạ TP
ĊTH 09.pdfXem cài xuống 784kv. 2 07:37 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân chiến thắng TP
ĊTH 10.pdfXem tải xuống 999kv. 2 07:37 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân chiến thắng TP
ĊTH 11.pdfXem mua xuống 1037kv. 2 07:37 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân thắng TP
ĊTH 12.pdfXem sở hữu xuống 352kv. 2 07:37 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân thắng TP
ĊTH 13.pdfXem thiết lập xuống 693kv. 2 07:37 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân thắng TP
ĊTH 14.pdfXem download xuống 791kv. 2 07:37 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân chiến thắng TP
ĊTH 15.pdfXem mua xuống 513kv. 2 07:37 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân thắng TP
ĊTH 16.pdfXem sở hữu xuống 846kv. 2 07:37 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân chiến hạ TP
ĊTH 17.pdfXem tải xuống 2174kv. 2 07:37 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân thắng TP
ĊTH 18.pdfXem sở hữu xuống 1320kv. 2 07:37 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân chiến thắng TP
ĊTH 19.pdfXem cài đặt xuống 2747kv. 2 07:37 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân chiến thắng TP
ĊTH 20.pdfXem download xuống 6218kv. 2 07:37 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân win TP
ĊTH 21.pdfXem mua xuống 12493kv. 2 07:37 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân chiến thắng TP
ĊTH 22.pdfXem tải xuống 3324kv. 2 07:37 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân chiến hạ TP
ĊTH 23.pdfXem cài xuống 3582kv. 2 07:37 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân chiến thắng TP
ĊTH 24.pdfXem cài xuống 707kv. 2 07:37 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân chiến hạ TP
ĊTH 25.pdfXem mua xuống 573kv. 2 07:37 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân chiến hạ TP
ĊTH 26.pdfXem tải xuống 1011kv. 2 07:37 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân thắng TP
ĊTH 27.pdfXem sở hữu xuống 505kv. 2 07:37 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân chiến thắng TP
ĊTH 28.pdfXem cài đặt xuống 749kv. 2 07:37 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân win TP
ĊTH 29.pdfXem cài xuống 808kv. 2 07:37 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân chiến hạ TP
ĊTH 30.pdfXem cài đặt xuống 621kv. 2 07:37 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân chiến thắng TP
ĊTH 32.pdfXem tải xuống 494kv. 2 07:37 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân chiến thắng TP
ĊTH 33.pdfXem download xuống 422kv. 2 07:37 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân chiến hạ TP
ĊTH 34.pdfXem tải xuống 716kv. 2 07:37 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân thắng TP
ĊTH 35.pdfXem tải xuống 638kv. 2 07:37 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân chiến thắng TP
ĊTH 36.pdfXem sở hữu xuống 834kv. 2 07:37 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân win TP
ĊTH 37.pdfXem mua xuống 467kv. 2 07:37 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân chiến hạ TP
ĊTH 38.pdfXem thiết lập xuống 445kv. 2 07:37 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân win TP
ĊTH 39.pdfXem download xuống 684kv. 2 07:37 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân chiến hạ TP
ĊTH 40.pdfXem thiết lập xuống 836kv. 2 07:37 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân chiến thắng TP
ĊTH 42.pdfXem thiết lập xuống 596kv. 2 07:37 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân chiến thắng TP
ĊTH 43.pdfXem tải xuống 1048kv. 2 07:37 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân thắng TP
ĊTH 44.pdfXem tải xuống 1142kv. 2 07:37 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân thắng TP
ĊTH 45.pdfXem download xuống 643kv. 2 07:37 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân chiến thắng TP

VBHD về GDTX

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĊBGD-2011-TT31-Thông bốn về chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học tập cơ sở.pdfXem download xuống 2924kv. 2 07:29 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân win TP
ĊBGD-2011-TT32-Thông tư 32 về lịch trình bồi dưỡng tiếp tục giáo viên đái học.pdfXem tải xuống 4622kv. 2 07:29 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân chiến hạ TP
Ċbgd-2011-TT36-Thông tư về công tác bồi dưỡng liên tiếp giáo viên mầm non.pdfXem thiết lập xuống 5903kv. 2 07:29 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân chiến thắng TP
Ċbgd-2012-TT26-Thông bốn về quy chế bồi dưỡng tiếp tục giáo viên mầm non, phổ quát và giáo dục đào tạo thường xuyên.pdfXem thiết lập xuống 2097kv. 2 07:29 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân chiến thắng TP
ĊBGD-2015-TT26-Thông tư ban hành Chương trình bồi dưỡng tiếp tục cán bộ quản lý trường đái học.pdfXem cài đặt xuống 3680kv. 2 07:29 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân chiến thắng TP
ĊBGD-2015-TT27-Thông tư phát hành Chương trình bồi dưỡng liên tiếp cán bộ cai quản trường trung học tập cơ sở, ngôi trường trung học phổ quát và trường phổ thông có rất nhiều cấp học.pdfXem cài đặt xuống 3989kv. 2 07:29 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân win TP
ĊBGD-2019-TT11-Chương trình bồi dưỡng liên tục cán bộ cai quản cơ sở giáo dục mầm non.pdfXem cài xuống 1384kv. 2 18:58 19 thg 3, 2020Trịnh Xuân thắng TP
ĊBGD-2019-TT12- công tác bồi dưỡng liên tiếp giáo viên mầm non.pdfXem cài xuống 1359kv. 2 18:58 19 thg 3, 2020Trịnh Xuân chiến thắng TP
ĊBGD-2019-TT17- công tác bồi dưỡng liên tiếp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.pdfXem sở hữu xuống 1240kv. 2 18:58 19 thg 3, 2020Trịnh Xuân chiến thắng TP
ĊBGD-2019-TT18-Chương trình bồi dưỡng liên tục cán bộ thống trị cơ sở giáo dục phổ thông.pdfXem sở hữu xuống 1107kv. 2 18:58 19 thg 3, 2020Trịnh Xuân chiến hạ TP
ĊBGD-2019-TT19-Thông tư ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và đào tạo mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và gia sư trung tâm giáo dục và đào tạo thường xuyên.pdfXem download xuống 721kv. 2 18:58 19 thg 3, 2020Trịnh Xuân win TP
ĊCNG-2017-389-Công văn lý giải triển thi công tác bồi dưỡng liên tục năm học tập 2017-2018 và những năm học tập tiếp theo.pdfXem cài xuống 322kv. 2 07:29 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân chiến thắng TP
Ċpgd-2017-348-KH bồi dưỡng liên tục cho CBQL cấp MN, TH, thcs năm học tập 2017-2018.PDFXem mua xuống 4012kv. 2 07:29 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân thắng TP
Ċsgd-2017-506-Vv triển thi công tác BDTX năm học tập 2017-2018 và những năm tiếp theo.pdfXem download xuống 117kv. 2 07:29 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân win TP
ĉTai lieu BDTX can bo quan tiền ly Tieu hoc modul 9,10.docXem tải xuống 122kv. 2 07:29 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân chiến hạ TP


Chuyên mục: Domain Hosting