Bài tập lập trình assembly có lời giải

      300

các bài luyện tập môn lập trình hợp ngữ có đáp án. Bài 1: Viết lịch trình hiện ra câu "Hello Assembly" Bài 2: Viết lịch trình hiển thị nhị câu "Chao mung ban den voi Assembly" "Assembly that de!". Mỗi câu trên một dòng.
Bạn đang xem: Bài tập lập trình assembly có lời giải

*

Những bài tập môn thiết kế vừa lòng ngữ gồm đáp ánBài 1: Viết lịch trình hiện ra câu "Hello Assembly".MODEL small.STACK 100h.DATAMessage db ‘Hello Assembly!$’.CODEProgramStart:Mov AX,
DATAMov DS,AXMov DX,OFFSET MessageMov AH,9Int 21hMov AH,4ChInt 21hEND ProgramStartBài 2: Viết lịch trình hiển thị nhị câu "Chao mung ban den voi Assembly""Assembly that de!". Mỗi câu trên một mẫu..MODEL small.STACK 100h.DATATbao1 db "Chao mung ban den voi Assembly$"Tbao2 db 0DH,0AH,"Assembly that de!$".CODEProgramStart:Mov AX,
DATAMov DS,AX;xuat thong bao 1Lea DX,Tbao1Mov AH,9Int 21h;xuat thong bao 2Lea DX,Tbao2Mov AH,9Int 21hMov AH,4ChInt 21hEND ProgramStartBài 3: Viết chương trình đề nghị nhập một ký kết trường đoản cú cùng xuất ra màn hình hiển thị cam kết từ vừanhập.Mã Sản Phẩm small.staông xã.dataTBao1 db "Hay nhap mot ky tu: $"TBao2 db 0DH,0AH,"Ky tu domain authority nhap: $"KyTu db ?.codeProgramStart:Mov ax,
dataMov ds,ax; nhac nhapLea dx, TBao1Mov ah, 9int 21h; nhap 1 ky tuMov ah, 1Int 21hMov KyTu, al; thong bao ket qualea dx, TBao2mov ah, 9int 21h; hien thi ky tu domain authority nhapMov ah, 2Mov dl, KyTuInt 21h; ve dosMov ah, 4ChInt 21hendBài 4: Viết công tác nhập vào trong 1 ký kết trường đoản cú. Xuất ra màn hình ký tự đứng trước vàký kết từ che khuất..Mã Sản Phẩm small.stachồng.dataTBao1 db "Hay nhap mot ky tu: $"TBao2 db 0DH,0AH,"Ky tu da nhap: $"TBao3 db 0DH,0AH,"Ky tu truoc ky tu da nhap: $"TBao4 db 0DH,0AH,"Ky tu sau ky tu domain authority nhap: $"KyTu db ?.codeProgramStart:Mov ax,


Xem thêm: Tuyển Sinh Trung Cap An Ninh Hang Khong, Tuyển Sinh Các Lớp Nghiệp Vụ Hàng Không

dataMov ds,ax; nhac nhapLea dx, TBao1Mov ah, 9int 21h; nhap 1 ky tuMov ah, 1Int 21hMov KyTu, al; thong bao ket qualea dx, TBao2mov ah, 9int 21h; hien thi ky tu da nhapMov ah, 2Mov dl, KyTuInt 21h; hien thi ky tu truoc ky tu nhaplea dx, TBao3mov ah, 9int 21hmov ah, 2mov dl, KyTudec dlint 21h; hien thi ky tu sau ky tu nhaplea dx, TBao4mov ah, 9int 21hmov ah, 2mov dl, KyTuinh dlint 21hmov ah, 4Chint 21hendBài 5: Viết chương nhập vào một ký tự. Chuyển ký từ bỏ đó sang trọng ký từ bỏ hoa.MODEL SMALL.STACK 100h.DATAMsg1 DB "Nhap vao ki tu thuong : $"Msg2 DB 0Dh,0Ah,"Chuyen quý phái ki tu hoa la : "Char DB ?,"$".CODEMain PROCMOV AX,
DATAMOV DS,AX; In ra thong bao 1LEA DX,Msg1MOV AH,9INT 21h; Nhap vao 1 ki tu thuong va doi tkhô cứng ki tu hoaMOV AH,1INT 21h ; Doc 1 ki tu thuong va luu vao ALSUB AL,20h ; Doi tkhô nóng ki tu hoaMOV Char,AL; Hien len chu hoaLEA DX,Msg2MOV AH,9INT 21h; Ket thuc chuong trinhMOV AH,4ChINT 21hMain ENDPEND MainBài 6: Chuyển đổi ký từ bỏ hoa thành ký kết từ thường xuyên.MODEL SMALL.STACK 100h.DATAMsg1 DB "Nhap vao ki tu hoa : $"Msg2 DB 0Dh,0Ah,"Chuyen sang ki tu thuong la : "Char DB ?,"$".CODEMain PROCMOV AX,
DATAMOV DS,AX; In ra thong bao 1LEA DX,Msg1MOV AH,9INT 21h; Nhap vao 1 ki tu hoa va doi tkhô nóng ki tu thuongMOV AH,1INT 21h ; Doc 1 ki tu hoa va luu vao ALĐịa chỉ cửa hàng AL,20h ; Doi thanh ki tu thuongMOV Char,AL; Hien len chu thuongLEA DX,Msg2MOV AH,9INT 21h; Ket thuc chuong trinhMOV AH,4ChINT 21hMain ENDPEND Mainnhap chuoidata segmenttb1 db "Hay nhap vao mot chuoi ky tu: $"tb2 db 13, 10,"chuoi vua nhap la: $"str db 200,?,200 dup("$")endsstaông xã segmentdw 128 dub(?)endscode segmentmov ax,datamov ds,axlea dx,tb1mov ah,09hint 21hmov ah,0Ahlea dx,strint 21hlea DX,tb2mov ah,09hint 21hlea bx,strmov al,bx+01hmov ah,00hadd bx,ax;mov ,"$"mov ah,09hlea dx,str+2int 21hendsBài 7: Viết chương trình nhập vào trong 1 chuỗi. In ra màn hình chuỗi thường, chuỗiin. Dùng chương nhỏ..MODEL small.STACK.DATAtb1 DB "Nhap vao 1 chuoi: $"tb2 DB 10,13,"Doi thanh khô chu thuong: $"tb3 DB 10,13,"Doi tkhô giòn chu hoa: $"s DB 100,?,101 dup("$").CODEBEGIN:MOV AX,
DATAMOV DS,AX;xuat chuoi tb1MOV AH,09hLEA DX,tb1INT 21h;nhap chuoi sMOV AH,0AHLEA DX,sINT 21h;xuat chuoi tb2MOV AH,09hLEA DX,tb2INT 21h; Goi chuong trinch nhỏ in chuoi thuongCALL InChuoiThuong; xuat chuoi tb3MOV AH,09hLEA DX,tb3INT 21h; Goi chuong trinch con in chuoi thuongCALL InChuoiHoaMOV AH,4chINT 21h;**************************************; Doi tkhô cứng chuoi ky tu thuongInChuoiThuong PROCLEA SI,s+1XOR CX,CXMOV CL,INC SILapThuong:MOV AH,02hMOV DL,CMP DL,"A"JB LT1CMP. DL,"Z"JA LT1Showroom DL,32LT1: INC SIINT 21hLOOP LapThuongRETInChuoiThuong ENDP; Doi thanh khô chuoi ky tu hoaInChuoiHoa PROCLEA SI,s+1XOR CX,CXMOV CL,INC SILapHoa:MOV AH,02hMOV DL,CMP DL,"a"JB LH1CMP.. DL,"z"JA LH1SUB DL,32LH1: INC SIINT 21hLOOPhường LapHoaRETInChuoiHoa ENDPEND BEGINBài 8: Viết công tác nhập vào một chuỗi. Đếm chiều nhiều năm của chuỗi nhtràn lên..MODEL small.STACK.DATAtb1 DB "Nhap vao 1 chuoi: $"tb2 DB 10,13,"Tong chieu dai cua chuoi: $"s DB 100,?,101 dup("$").CODEBEGIN:MOV AX,


Xem thêm: 5 Cách Điều Chỉnh Độ Sáng Màn Hình Win 7 Chỉ Trong 1 Phút

DATAMOV DS,AX;xuat chuoi tb1MOV AH,09hLEA DX,tb1INT 21h;nhap chuoi sMOV AH,0AHLEA DX,sINT 21h;xuat chuoi tb2MOV AH,09hLEA DX,tb2INT 21h;Tinch chieu dẻo chuoiXOR AX,AXMOV AL,s+1 ;Chuyen chieu dẻo chuoi vao axMOV CX,0 ;Khoi tao bien demMOV BX,10LapDem1:MOV DX,0DIV BXPUSH DXINC CXCMP AX,0JNZ LapDem1;xuat chieu dẻo chuoiMOV AH,2LapDem2:POPhường DXOR DL,"0" ;chuyen chu so -> soINT 21HLOOPhường LapDem2MOV AH,4chINT 21hEND BEGIN

Chuyên mục: Domain Hosting